Ἔτι θέρειος ὥρα, ὦ Ἔλληνες, καί ἄγει ἑνάτην καὶ εἰκοστήν ὁ Αὔγουστος μήν ἐν μέσῳ capital controls τε ἐκλογῶν ἐν Ἐλλάδι. Οὔπω, φίλτατοι, ἐνιαυτὸς ἀκριβῶς τῷ νῦν πρωθυπουργῷ διεγένετο καί ἐκλογάς πάλιν αὖθις ποιούμεθα ἴνα πάλιν πρωθυπουργός αἰρεθήσεται ὑπό τῶν Ἔλλήνων.
Τί οὖν, ὦ Ἔλληνες, Θεοβλαβείας μετεσχήκαμεν ἤ τῶν φρενῶν ἀποπέσαμεν καί οὐ δυνάμεθα νοεῖν ὑπό τίνος βέλτιον ἡμᾶς πρωθυπουργεύεσθαι καί κινδυνεύομεν ἐπ´ ἡμῖν καπυρόν γελάσειν τό Πανευρωπαϊκόν; 
Τὰ παρά τοῦ Τσίπρα τε καί Μεϊμαράκη, φίλτατοι, βεβιωμένα, κἂν ὅσια, κἂν δίκαια, κἂν ἀθέμιτα, κἂν ἐφύβριστα, πάντες τῶν Ἔλλήνων καλῶς γιγνώσκουσιν. 
Εἰσίν τινές, φίλτατοι, οἴ ἐνδιαβάλλοντες Τσίπραν προπετῆ αὐτόν ἀποκαλούσιν, ψευδοπλάστην τε καί παλίνστροφον τό ἦθος . 
Εἰσί δέ καί τινές ἄλλοι οἴ παντοίοις αὐτὸν ἐπαίνοις καταστέφουσιν ὡς ἱκανώτατον ἄρχειν ἡμῶν καὶ οὐ χεῖρον διαπράξασθαι τό μνημόνιον, τοῦ Μεϊμαράκη.Ἔοικεν δε τόν Τσίπραν εἶναι προφερέστερον ἄρχειν ἡμῶν τοῖς εὖ φρονούσιν τε καί τῇ στατιστικῇ. 
Χρώμενοι, φίλτατοι, στρατηγικῇ μεθόδῳ τε καί ὁμολογίαις μετανοίας, Τσίπρας τε καί Μεϊμαράκης διά τηλεοράσεως ἀποπειρόνται ὑφαρπάσαι τήν Ἐλλήνων ψῆφον. Χρή ἡμάς νοῦν ἔχειν καί μεμνῆσθαι πάντων τῶν προγεγενημένων ὑπ´ αὐτῶν. Ὀρθῶς γὰρ ἢ τοὐναντίον φαύλως βεβιωκότες καί ἠρχθότες, εὖ τε καὶ ὡς αἰσχρῶς χρή λαμβάνειν κατά τάς ἐκλογάς. Εὐχαριστῶ ὑμῖν, φίλτατοι. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top