Χριστούγεννα.  Χριστούγεννα. 

Σάββατον ἡ τήμερον ἡμέρα, φίλοι, καί ἐπιόντων τῶν Χριστουγέννων βουλοίμην ἄν Ἀττικιστί γράψαι ἀρθρίδιον τῶν περί Χριστουγέννων...

Διαβάστε περισσότερα »
10:34:00 π.μ.

Τό τρένο!!! Τό τρένο!!!

Σωκράτης: Τέχνη δὲ ἀβλαβὴς καὶ ἀκέραιός ἐστιν, ὀρθὴ οὖσα!!! Ἡ τεχνοσύνη γε τῶν νῦν ἀνθρώπων οἶμαι μεγάλη εἶναι, φίλοι...

Διαβάστε περισσότερα »
5:47:00 π.μ.

Ὁ Τράμπ εἰς Τίμωνα μετηνθρωπίσατο!!! Ὁ Τράμπ εἰς Τίμωνα μετηνθρωπίσατο!!!

Εἴκελος τῷ Τίμωνι, τῷ Ἀθηναίῳ, δοκεῖ μοι εἶναι ὁ γεροντομανής Τράμπ, φίλαι τέ καί φίλοι. Οὗτος, ὥσπερ καί ὁ Τίμων ὁ Ἀθηναῖος...

Διαβάστε περισσότερα »
3:34:00 π.μ.

Ἱεροσόλυμα, ἡ τῶν Ἰουδαίων μητρόπολις. Ἱεροσόλυμα, ἡ τῶν Ἰουδαίων μητρόπολις.

Οἴκαδε, φίλοι, ἀφικόμενος εὐθύς ἐξεπλάγην ὑπό τῆς εἰδήσεως παντοίων κακῶν νέων!!! Μάλιστα δέ ὅλων ἐξεπλάγην ἀκούσας τοῦ Τράμπ!!! Τί ...

Διαβάστε περισσότερα »
12:07:00 π.μ.

Αὐτοφόνος πατήρ νοσῶν τήν ψυχήν!!!! Αὐτοφόνος πατήρ νοσῶν τήν ψυχήν!!!!

Οἴμοι τῆς κακῆς ἀγγελίας, φίλοι. Οἴκαδε ἀφικόμενος ὀψέ τῆς προτεραίας ἀπό τοῦ Ὀρίου Εὐβοίας, εἶδον τῷ τηλεοπτικῷ ὅτι πατήρ...

Διαβάστε περισσότερα »
11:40:00 π.μ.
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top