Φρεγὰς Ὕδρα. Φρεγὰς Ὕδρα.

  Ἁξὶα ἐπαίνου ἡ ἡμῶν φρεγὰς Ὕδρα ἐστὶν, ὦ φίλοι, ἥτις ἀποτροπὴν δύο τηλεχειριστέων ἱπταμένων μηχανημάτων(UAV) ἐποίησεν τῆς πρωΐας ἐν τῇ Ἐρυ...

Διαβάστε περισσότερα »
19:17

Ὁδὸς Τριπόδων. Ὁδὸς Τριπόδων.

  Λόγου ἀξία ἐν τῇ νῦν τῶν Ἀθηνῶν πόλει, ἡ ὁδὸς Τριπόδων ἐστὶν, ὦ φίλοι, ἥτις ἐπὶ τῆς ἀκμῆς τῶν Ἀθηνῶν ἐποιήθη, καὶ ἔτι καὶ νῦν τὸ αὐτὸ ὄνομ...

Διαβάστε περισσότερα »
23:45

Εἰκὼν τῆς μητρὸς Εἰκὼν τῆς μητρὸς

  Εὑρέθη ἐν σμικρῷ δώματι τῶν ἀνακτόρων οἰκοδομημάτων ἐν Αἰγαῖς ἡ εἰκὼν ἥδε ἐπιδεικνύουσα γυνὴ τινι φέρουσα πέπλον. Τὰ ἱμάτια τῆς γυναικὸς ὡ...

Διαβάστε περισσότερα »
09:56

Ἐπλήθυναν τὴν ἡμῶν ἱερὰν χώραν τὰ ἀριστερὰ ἀποσαρώματα. Ἐπλήθυναν τὴν ἡμῶν ἱερὰν χώραν τὰ ἀριστερὰ ἀποσαρώματα.

  Ἑκκαίδεκα οἱ τετρωμένοι, ἐν οἷς καὶ τρεῖς νομοφύλακες, ἐν συγκρούσει τῆς νομοφυλακῆς πρὸς ἀριστεροὺς διαδηλωτὰς ἐν μέσῃ τῇ Ἀθηνῶν πόλει τῆ...

Διαβάστε περισσότερα »
08:55

Ἡ ἰσότης μέγα δύναται. Ἡ ἰσότης μέγα δύναται.

  Λέληθεν ἡμᾶς, ὦ φίλοι, ὁ τοῦ Σωκράτος λόγος καθ’ ὅν οὐδὲν ἄλλο εἰ μὴ μόνον ἡ νομικὴ  ἰσὸτης ἐν ἀνθρώποις, καὶ δὴ ἐν γυναιξὶ τε καὶ ἀνδρ...

Διαβάστε περισσότερα »
21:15
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top