Εἴδησις τῶν καλῶν!!! Ἔγωγε, φίλοι, ὅτε περὶ ἄλλου τινὸς πολιτισμοῦ διαλέγηται τις, οὔτε τὸν νοῦν προσέχω καί οὐχ οἷος τε εἰμι συ...

Διαβάστε περισσότερα »
4:45:00 π.μ.

Ἀπερινόητος συμφορὰ!!! Ἀπερινόητος συμφορὰ!!!

Φεῦ τῆς Ἑλλάδος, φεῦ!!! Εἰ καὶ οὐκ ἀπείρως ἔχομεν τῶν πυρκαϊῶν, φίλοι, καινὴ τις συμφορὰ αὖ ἐγένετο ἡμῖν πάλιν δεινοτέρα πά...

Διαβάστε περισσότερα »
11:26:00 π.μ.

Περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων Περὶ τῶν ἐν ἀρετῇ πρωτευσάντων

Εὖ ἴστε φίλοι ὅτι πολλὰ τὰ πεφημισμένα οὐ μόνον ἔγγαμα ἀλλὰ καὶ ἐρωτικὰ ζεύγη κατὰ τὸ παλαιὸν ἦν ὥσπερ Περικλῆς καὶ Ἀσπασία, Σω...

Διαβάστε περισσότερα »
9:53:00 π.μ.

Ἑλληνίς ἐσθής. Ἑλληνίς ἐσθής.

Λέγεται, φίλοι, τὴν εὐώπιδα Μυκηνίδα, τὴν ἐν τῷ ἀρχαιολογικῷ μουσείῳ εἰς θέαν ἐκτιθεμένη, τῶν καλλίστων τῶν τότε γυνα...

Διαβάστε περισσότερα »
3:05:00 π.μ.

Περικτυόνης ἐγκώμιον. Περικτυόνης ἐγκώμιον.

                                  

Διαβάστε περισσότερα »
2:19:00 μ.μ.
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top