Στίβεν Μίλλερ, ἄξιος τῆς Ἑλλάδος παραστάτης. Στίβεν Μίλλερ, ἄξιος τῆς Ἑλλάδος παραστάτης.

Στίβεν Μίλλερ, ἄξιος τῆς Ἑλλάδος παραστάτης. Εὖ ἴστε, ὦ φίλοι, ὅτι πολλά ἄν τις δυνηθείη εἰπεῖν μεμφόμενος οὐ μόνον τοῖς νῦν ἀ...

Διαβάστε περισσότερα »
11:18:00 μ.μ.

Χριστούγεννα.  Χριστούγεννα. 

Σάββατον ἡ τήμερον ἡμέρα, φίλοι, καί ἐπιόντων τῶν Χριστουγέννων βουλοίμην ἄν Ἀττικιστί γράψαι ἀρθρίδιον τῶν περί Χριστουγέννων...

Διαβάστε περισσότερα »
10:34:00 π.μ.

Τό τρένο!!! Τό τρένο!!!

Σωκράτης: Τέχνη δὲ ἀβλαβὴς καὶ ἀκέραιός ἐστιν, ὀρθὴ οὖσα!!! Ἡ τεχνοσύνη γε τῶν νῦν ἀνθρώπων οἶμαι μεγάλη εἶναι, φίλοι...

Διαβάστε περισσότερα »
5:47:00 π.μ.

Ὁ Τράμπ εἰς Τίμωνα μετηνθρωπίσατο!!! Ὁ Τράμπ εἰς Τίμωνα μετηνθρωπίσατο!!!

Εἴκελος τῷ Τίμωνι, τῷ Ἀθηναίῳ, δοκεῖ μοι εἶναι ὁ γεροντομανής Τράμπ, φίλαι τέ καί φίλοι. Οὗτος, ὥσπερ καί ὁ Τίμων ὁ Ἀθηναῖος...

Διαβάστε περισσότερα »
3:34:00 π.μ.

Ἱεροσόλυμα, ἡ τῶν Ἰουδαίων μητρόπολις. Ἱεροσόλυμα, ἡ τῶν Ἰουδαίων μητρόπολις.

Οἴκαδε, φίλοι, ἀφικόμενος εὐθύς ἐξεπλάγην ὑπό τῆς εἰδήσεως παντοίων κακῶν νέων!!! Μάλιστα δέ ὅλων ἐξεπλάγην ἀκούσας τοῦ Τράμπ!!! Τί ...

Διαβάστε περισσότερα »
12:07:00 π.μ.
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top