Ἡ τῶν καρύων ὥρα. Ἡ τῶν καρύων ὥρα.

Περίφημα τὰ κάρυα τὰ Εὐβοϊκὰ ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ἐστι, ὦ φίλοι, μάλιστα δὲ περὶ ὧν ὁ Θεόφραστος μνείαν ποιεῖ ἐν τοῖς Περὶ Φυτῶν γεγραμμένοις αὐτ...

Διαβάστε περισσότερα »
11:17

Ἀρτεμησία, ἡ τῆς Ἁλικαρνασσοῦ Βασιλὶς. Ἀρτεμησία, ἡ τῆς Ἁλικαρνασσοῦ Βασιλὶς.

Ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ὦ φίλοι, ἐν ᾧ οἱ Ἕλληνες πρὸς τοὺς Πέρσας ἐμάχοντο, ὅσα τοῖς Ἕλλησιν ἦν, ἅπαντα εἰς τὸν κοινὸν ἀγῶνα κατετέθησαν. Τοῦτο ...

Διαβάστε περισσότερα »
17:58

Κλυταιμνήστρα, δόλιον ἔχουσα νοῦν!! Κλυταιμνήστρα, δόλιον ἔχουσα νοῦν!!

Τίς ὑμῶν, ὦ φίλοι, τὴν Κλυταιμνήστραν οὐ μέμνηται; Ἔγωγε ἀεὶ διὰ βίου μεμνήσομαι αὐτὴν ὡς τὸν χείριστον τῶν ἀνδρῶν ἐφιάλτην.  Ἐν ὀλίγοις, ὦ ...

Διαβάστε περισσότερα »
09:17

Λαμπρὸν εἰς κάλλος!! Λαμπρὸν εἰς κάλλος!!

Ἔδοξε ποτε τοῖς ἐπὶ τῆς Αὐστρίας οὖσιν, ὦ φίλοι, καινὸν λαμπρὸν Βουλεῖον τεῦξαι, συμφώνως τῇ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων τέχνῃ, ὡς τῆς δημοκρατίας α...

Διαβάστε περισσότερα »
09:13

Τὸ πάντων ἀνοητότατον! Τὸ πάντων ἀνοητότατον!

  Εἰ καὶ οὐκ οἶδα τὴν συνθήκην, πρὸς τὸ συναδικεῖν μᾶλλον ἤ τὸ συνεπικουρεῖν ἡ AUKUS ἐγένετο.  Μέλει γὰρ δή αὐτοῖς μόνον ὅπως πλουτῶσιν, ὡς ...

Διαβάστε περισσότερα »
08:32

Πόπλιος Αίλιος Τραϊανός Αδριανός (Publius Aelius Traianus Hadrianus) Πόπλιος Αίλιος Τραϊανός Αδριανός (Publius Aelius Traianus Hadrianus)

 Εἰ καὶ οὐκ εὐνοϊκῶς πρὸς ἡμᾶς ἔχουσιν οἱ Τοῦρκοι, ὀρύττοντες τὰς ἀρχαίας ἡμῶν πόλεις, καθ' ἑκάστην παντοδαπὰ ἀγγεῖα εὑρίσκουσιν. Ἐκ πάν...

Διαβάστε περισσότερα »
13:01

Μαρία Τζάνη: Βίον αἱρεῖσθαι τὸν ἄριστον. Μαρία Τζάνη: Βίον αἱρεῖσθαι τὸν ἄριστον.

Ταῖς μεγίσταις τιμαῖς τὸ Ἀρχεῖον Πολιτισμοῦ τὴν Μαρίαν Τζάνη, τῆς ἑσπέρας ἐγέραρεν! Περὶ τῆς Μαρίας, ὦ φίλοι, οὐκ ἄν φθάνω λέγων τὴν πᾶσαν ν...

Διαβάστε περισσότερα »
00:16
 
 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top