Ὅτι οὔκ ἔτι κέρδος ἀλλά ζημία ἐστί τε καί ἔσται, πλέον τῶν ὁκτώ ἑκατοντάδων καί ἑπτά χιλιάδων(7800) μισθωτῶν ἐπαύσθησαν τάς ἐν Microsoft ἐργασίας ἐργάζεσθαι τῇ προτεραῖᾳ, ὡς ἠγγέλθη ὑπό CNBC, ἦτοι ἐπί τοῖς ἑκατό ἑπτά ὡς τό σύνολον εἰπεῖν. 
Ἐτι δε Microsoft ἔδωκεν ὦνον ἔξι ἑκατοντάδες καί ἑπτά χιλιάδες μυριάδες τῶν Εὐρώ(7.6 δις) ὡνουμένη Nokia ἵνα ὁνησιφόρος γένοιτο κατά τό μέλλον.   
Εἰ καί Microsoft  ἐτύγχανε οὖσα τῶν ἐταιρειῶν ἡ καλλίστη κατά τό πρότερον, ζημιογόνος γέγονε καί παρά τοῦ καλουμένου λογισμικοῦ cloud εὐλπιστεῖ σωθῆναι.  
Εὔχομαι Microsoft εὐρεῖν καί τινά ἄλλον τρόπον σωθῆναι τό παράπαν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top