Εἴκελος τῷ Τίμωνι, τῷ Ἀθηναίῳ, δοκεῖ μοι εἶναι ὁ γεροντομανής Τράμπ, φίλαι τέ καί φίλοι. Οὗτος, ὥσπερ καί ὁ Τίμων ὁ Ἀθηναῖος, ὀργῆς καί μένους ἀεί ἐμπεπλησμένος ὤν, ἐχθρικῶς διάκειται πρός πάντας τούς ἀνθρώπους!!! Ὁ τῆς λογικῆς δόλος!!! 
Εὖ γάρ ἴστε ὅτι πολλά καί ἄτοπα τῷ ὄντι ἐγένετο κατά πᾶσαν τήν οἰκουμένην ὑπό τῆς τοῦ Τράμπ ἀρχῆς, οἷα ἡ ἐκ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἀποχώρησις, τό μάλα πολεμικῶς ἔχειν οὐ μόνον πρός τούς πανταχοῦ τῆς γῆς μετανάστας τέ καί μουσουλμάνους, ἀλλά καί πρός τήν Βορείαν Κορέαν, τήν Εὐρώπην, τήν Κίνα κ.λπ. 
Εἰσί δέ πολλοί τῶν ἀνθρώπων φόβῳ ἐπτοημένοι, οἵ πρός ἑαυτούς διαλογίζονται εἰ οὕτω κακῶς τέ καί μοχθηρῶς χρή τόν Ἀμερικῆς πρόεδρον διάκεισθαι, μάλα μισόξενον τέ καί ἐχθρόξενον ὥσπερ τόν Τράμπ ὄντα, ἐνθυμούμενοι τοῦ φιλανθρώπου Ὀμπάμα!!!
Ἠκούσατε δέ προσφάτως, φίλοι, τό τοῦ Τράμπ πολεμοποιόν ἐπάγγελμα περί τῶν Ἱεροσολύμων!!!
Ὡς δέ προείρηται, τῶν Ἀράβων πάντες ἐταράχθησαν καί διά μεγάλης ὀργῆς τόν Τράμπ ἔχουσιν, τοῦ τούτου ἐπαγγέλματος ἕνεκεν, ἔχιδνα τέ καί διάβολον ἀποκαλοῦντες αὐτόν!! Εὐθύς δε ἀπό τοῦ Τράμπ ἐπαγγέλματος Παλαιστίνειοι τέ καί Ἱσραηλινοί πολεμίως ἔχουσιν ἀλλήλοις ἀποκτείνοντες ἤδη οἱ Ἰσραηλινοί τῶν Παλαιστινείων πολλούς!!! Τοῦτο δέ ἐστί, ὡς εἴρηται, μόνον ἡ τοῦ πολέμου ἀρχή!! 
Καί ὡς ἀληθῶς, τηλεορῶν εἶδον ὅτι τό σύνολον τῶν Ἀραβικῶν χωρῶν παρασκευάζονται ὥστε πολεμεῖν τῷ Ἰσραήλ!!! Μή ἀνεκτόν τε καί νόμιμον τοῦτο τό ἐπάγγελμα τοῖς Παλαιστινίοις ἐστίν, ἔφη τῇ προτεραίᾳ ὁ Μαχμούτ Ἀμπάς, ὁ τῶν Παλαιστινίων πρόεδρος. 
Τάς τῆς κολάσεως πύλας οὐκ ἐρυθριῶν ἀνέωξε, ἔοικεν, ὁ μισάνθρωπος Τράμπ, ὁ τῆς Ἀμερικῆς Τίμων!!!

Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top