Περίφημα τὰ κάρυα τὰ Εὐβοϊκὰ ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ἐστι, ὦ φίλοι, μάλιστα δὲ περὶ ὧν ὁ Θεόφραστος μνείαν ποιεῖ ἐν τοῖς Περὶ Φυτῶν γεγραμμένοις αὐτοῦ. Παμφορωτάτη γὰρ ἡ Εὔβοιὰ ἐστιν.

Μία δε καὶ μοι καρύα ἐγγὺς Ὁρίου ἔστι, καρύων πλήρης οὖσα. Μεγάλη δὲ τὸ μέγεθος οὖσα, ἀμφὶ τὰ ὀκτὼ κιλὰ καρύων συλλέγομεν. Φρέαρ γὰρ ὑποκάτω αὐτῆς ἐστιν, ὕδωρ παρέχον αὐτῇ καθ' ἅπαντα τὸν ἐνιαυτὸν.

Αἱ ὧραι δὲ τοῦ Σεπτεμβρίου εἰσὶν ἐν αἷς τὰ κάρυα συλλέγονται. Οὕτω κἀγὼ γε τῇδε, ἐν τοῖς ἀγροῖς παραγενόμενος τυγχάνω ὁμοῦ τῇ Ἑλένῃ τὰ κάρυα συλλεξόμενοι. Εὐδία γὰρ ἐστιν. 

Ὅτι δ' ἡδέως ἡμῖν συλλέγειν κάρυὰ ἐστιν, καθ' ἕκαστον τὸν ἐνιαυτὸν τοῦτο πράττομεν.Ὁρᾶτε οὖν, φίλοι, ὅτι τὰ καλούμενα βασιλικὰ κάρυὰ ἐστιν.

Καὶ τοῦ ἐπιγιγνομένου ἔτους, αὖ πάλιν μεθ' ὑγείας...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top