Κατὰ τὸν Ficino, ὡς τῇ σήμερον τῇ ἑβδόμῃ Νοεμβρίου, ἀπέθανεν ἐν συμποσίῳ ὁ Πλάτων, 81 ἔτη γεγονὼς.

Ὅπου καὶ ἐὰν εἶτε, ὦ φίλοι, ἐν τῇ Ἀθήνᾳ, τῇ Ῥώμῃ, τῷ Λονδίνῳ ἢ ἄλλου, ἄρατε κύλικα οἴνου καὶ πίετε αὐτὸν ἐπὶ τιμὴν τοῦ Πλάτωνος, εὐχαριστοῦντες αὐτὸν ὑπὲρ πάντων ὧν ἡμῖν ἀσμένως πεποίηκεν. 

Ὑμῖν ὑπομνήσω, ὦ φίλοι, ὅτι τὰ γενέθλια Πλάτωνος ἦσαν τῇ ἑβδόμῃ Θαργηλιῶνος καὶ τοῦ Σωκράτους τῇ ἕκτῃ.

Εἰς μνήμην οὖν τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Σωκράτους.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top