Οὐκ οἶδα πῶς ὑμεῖς, ὦ φίλοι, ἀλλ' ἡμεῖς ζῶμεν μετὰ φόβου ἐν Ἀθήναις. Φόβον μὴ ἡμᾶς λῃστεύσωσιν, μὴ ἡμᾶς ἀποκτείνωσι, μὴ ἡμᾶς παίσωσι, μὴ... μή.. μή..

Κράτος καὶ βία πανταχοῦ κρατεῖ...
Μέμνησθε γὰρ ὅτι πρό τινων ἡμερῶν τινες τῶν καλουμένων ἀκρδεξιῶν ἐπορεύθησαν ἐμπρησάμενοι ἅμαξαν τοῦ ἡλεκτρικοῦ πλήρη ὄχλου κράζοντες "ἐμπρήσατε αὐτούς, ἐμπρήσατε" ἤ οὔ;
Εἰσὶν οὖν, ἐπειδὴ ἐπὶ τούτῳ συνελήφθησαν, πάντες αὐτοὶ ἐλεύθεροι. Μόνον δύο ἐξ αὐτῶν ἅπαξ τοῦ μηνὸς εἰς τὸν ἀστυνομικὸν σταθμὸν προσφέρωνται.!!
Καὶ εἰσὶν τινὲς πανηγυρίζοντες ὅτι ὁ ἐφ’ ἡμῶν πρωθυπουργὸς λαλεῖ εὖ βρεττανιστὶ... Οὐδέποτε μέλλομεν γενέσθαι ἱκανὴ χώρα...

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top