Ἐπιβλέψατε, ὦ φίλοι, τὸ μέγα τοῦδε τοῦ τείχους κάλλος, τοῦ ἔτι ὄντος ὀρθοῦ ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ, τοῦ Ἄργους ἐγγὺς!!. Θεάσασθε ὡς ἄριστα οἱ λίθοι συνάπτονται μετ’ ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ ὅσον εὖ ἡ κάκτος πρὸς τὴν ἀρμονίαν τοῦ τείχους ἁρμόττει!!
Ἴδετε ὡς καλῶς καὶ αἱ κυπάρισσοι ἐν τῷ ὄπισθεν τῆς εἰκόνος, τὸ ἴδιον κάλλος τῇ εἰκόνι προστιθέασιν.
Καὶ ἀληθῶς ἔοικεν ἡ πᾶσα εἰκὼν ὡς ἄν ἦν μία θαυμασία ἐκ τῆς ἀρχαιότητος εἰκὼν.
Λέγω τὶ, ὦ ἀγαθοὶ, ἤ οὐδὲν λέγω γράφων τοιαῦτα;

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top