Οὐχὶ!! Καὶ οἱ βασιλεῖς καρκίνῳ νοσοῦσιν!! Τῶν ἀδυνάτων δοκεῖ!! Καὶ ὄντως, ὦ φίλοι, ὁ Κάρολος καρκίνῳ νοσεῑ!! 
Πῶς καὶ οὐχ εὗρον τὸν καρκίνον ταχέως, πρόωρον; Ἐδει πρῶτον μετασταθῆναι πανταχοῦ τοῦ σώματος; Πῶς τοῦτο τὸ ἁμάρτημα ἐγένετο; 

Ὦ Κάρολε, πολὺ στενάζω σε μαθὼν τὰ πάθη σου. Εὔχομαι ἡμέραι κρείττονες αὖ πάλιν πρὸς σε ἔλθωσιν. Συμπαθὴς γὰρ μοι εἶ!!! Χαῖρε..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top