Αδάμ Λάνθα

Τετάρτη Δεκεμβρίου μεσούντος  συνέβη γενέσθαι έξι και είκοσι (26)  ανθρώπους  αποθανεῖν υπο νεανίου, Αδαμ Λάνθα ονόματι, εν Newtown Κονέκτικατ. 
Το ειδεχθές ανοσιούργημα διεπράχθη  εν διδασκαλείῳ.
Το γενόμενον ούτως ἒχει. Επεί  εν οίκω  τον Αδάμ απoκτεῖναι μητέρα εαυτού όπλῳ  ες διδασκαλείον οπλισμένος γενόμενος αφίχθη.  Ως εισβαίνων λάθρῃ των φυλάκων εις διδασκαλεῖον και βαλών κατα πάντων ,  των μεν  μαθητών  οκτωκαίδεκα  των δε εργαζομένων πέντε απέκτεινεν. Δύο των τιτρωσκομένων εις  νοσηλευτήριον απέθανον ύστερον.
Εν ὧ δε ταύτα έπραττε και ακούσας των φυλάκων προσερχομένων  και εαυτόν απέκτεινεν. Οι εν τέλλει βεβῶτες  του Κονεκτικατ λέγουσιν ως πλείονας παίδας αν απέκτεινεν , ει μη  εαυτόν απέκτεινεν. Οτι ο  Αδάμ εν τω αυτώ  διδασκαλείῳ  πεφοίτηκεν , λέγουσιν, και οτι  η  μήτηρ αυτού πάλαι  δεδίδαχεν εν τω αυτώ διδασκαλείῳ. Άξιον θαυμασμού τίσι ποτέ λόγισμοῖς  έπίθετο  ὢστε ευθύς έργου ἒχεσθαι. Οτι τῇ προτεραίᾳ ούκ εξόν ὅπλα ὠνεῖσθαι  έλαβεν τα της μητρός αυτού.
Θεός  ελεοί πάσα τέχνῃ και μηχανῃ πάντας ανθρώπους .

Μ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ




0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top