Αντί  τοῦ ἐπιπίπτειν ἐν Ἐλλάδι , ὼνούμενοι .....
Τούρκοι κρατούσι ἐπι πλέον τριῶν ἠμετέρων προβλητῶν. Ὸτι τήν τῶν Τουρκικῶν ἐταιρείαν Dogus καλουμένην, φασίν, ἐν ἐμπορίῳ καί χρήμασιν ἐργαζομένην,   πρίασθαι τήν τῶν Ἐλληνικῶν ἐταιρείαν  MedMarinas καλουμένην,  χρημάτων. Τά ὼνηθέντα  πλέον τῶν ἠμίσεων  μερισμάτων (51%) ἐστί . Έπεί δε οί Τούρκοι τήν MedMarinas ἐπρίαντο ,  προβλήτας   Ζέας  καί Κερκύρας καί Λευκάδας κρατούσιν.
Ἐπί πλέον Dogus ἐπρίατο καί προβλήταν Φλοίσβον χρημάτων,  τοῦ προτεραίου μηνός. Οί ἐν Ἐλλάδι κρατούντες ἐπεπράκεσαν  ἀν καί  Ἀκρόπολιν τοῖς Τούρκοις εί ἠδύναντο.  Ὠς ἐμοί δοκεί,  Ἐλλην οὐκέτι μέγα φρονούσι περί  Άκροπόλεως.
Εύχομαι πρός τούς θεούς ἀπλῶς τά ἀγαθά διδόναι τοῖς πάσιν  Ἒλλησιν.

1 σχόλια Blogger 1

Ευστράτιος είπε... 10 Ιανουαρίου, 2013 10:26

ΕΝ ΣΩΚΡΑΤΗΙ ΕΔΕΛΦΕ ΧΑΙΡΕ ΤΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΟΙ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!
ΜΕΤΑ ΠΕΡΙΣΣΗΣ ΛΑΧΤΑΡΑΣ ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ, ΜΕ ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ!
ΕΝ ΣΩΚΡΑΤΗΙ

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top