Εν τῇ προτεραίᾳ ἡμέρᾳ  ἐποιησάμεθα ταφήν τοῦ ἡμετέρου πατρός  ἐν τῇ τῶν Χαυδάτων  νεκροπόλει. Η τοῦ πατρός μνήμη αἰεὶ καὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ αἰείμνηστος καταλείπεται. Μνημονευτέον ἡμῖν τοῦ πατρός. Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top