Νενίκηκε δη Ἐλλάς νίκην λαμπράν τῇ προτεραίᾳ, πρεσβευομένη τό Ἐλλάδος χρέος ἐν Εὐρώπῃ. 
Κατά τήν δυσχερήν τε καί χαλεπήν, καί κατά πρῶτον, ἀληθινήν πραγματείαν, τεθείκαμεν ὃρους τοῖς Εὐρωπαίοις, ἑτοῖμοι ὄντες ἀμύνεσθαι, δειξάμενοι ἀρετήν ἀλλά καί ἑλισσόμενοι, ἐτελεώσαμεν ἐπιτυχῶς το πρώτιστον βήμα.
Βουλοίμην ἄν καρδιόθεν εὐχαριστεῖν ἀπάσαις τε καί ἄπασιν τῶν Ελληνίδων τε καί Ἐλλήνων, τοῖς ὁμολόγοις τῇ Ἐλληνικῇ ἀρχῇ περί χρέους. Οἱ ὁμόλογοι οὔτοι ἧσαν ἡ μεγίστη ἐπικουρία καί τό βεβαιότερον ὄχημα ὅπως ἡμᾶς διαπορευθῆναι. 
Τῇ προτεραίᾳ νενικήκαμεν τοῖς ὁμολόγοις μάχην τινά μόνον ἀλλά οὔπω τόν πόλεμον.  
Τά δυσχερή , τά ἀληθῶς ὄντα δυσχερή, οὐ μόνον ἅ τῶν πεπρεσβευμένων τε καί τῶν ἡμετέρων ἐταίρων, ὂπισθεν ἐν τῷ ἐγγυτάτῳ μέλλοντι ἐστίν.
Εἴκοσιν ἡμέραις πρότερον τῆς σήμερον, ἀρχή γεγόναμεν χῶρας ἐπί τῷ ἄκρῳ χάσματος οὔσης, χούσης κενάς χείρας τε καί πάνυ ἐνδεώς ἀργυρίων   οὔσης καί ἐπιπλέον τούτων τινές ἐπαγίδευσαν τήν χῶραν ἐν στενῷ  χρόνῳ ἐπί τούτῳ, ὁραματιζόμενοι ὅραμα ἀντιμνημονιακῆς παρένθετης ἀρχῆς, μή συναθροίζοντες τον ὁραμάτων ἐξοδιασμόν ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τε καί τῇ ἐξερημωμένῃ πατρίδι ὑπό τῶν μνημονίων. 
Τῇ προτεραίᾳ ἠκυρώσαμεν τάς προπαρασκευάς αὐτῶν. Ἀπεκρούσαμεν  τό τυφλοῦν κακόν γενέσθαι ὑπό τῶν ἔσωθεν τε καί ἔξωθεν ἐχθρῶν , ὠς καταστησόντων τήν  Ἐλλάδαν ἄνευ σφιγμοῦ τῆς 28/2/15. 
Ἐπετύχομεν τοῦ ὁρθῶς τε καί δικαίως Ἐλλάδαν στήσασθαι ἐν Εὐρώπη καί  τοῦ ἱκανῶς τεκμηριῶσαι τοῖς πάσιν ὃτι Εὐρώπη ἐστί χῶρος διαπραγματεύσεως τε και συμβατικῶν λόγων πρός ἀλλήλους καί οὐδαμῶς χῶρος  ὀλέθρου, ὑπηκοής καί τυφλοῦ κολασμοῦ. 
Οὔτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ἡ προτεραίᾳ νίκη ἐστί σημαντικοτέρα μᾶλλον τῇ Εὐρώπῃ ἤ τῇ Ἐλλάδι.
Τό προτεραίας ὁμόφωνον ἄγγελμα τοῦ Eurogroup πρωτίστως ἐστί καινόν σύμφωνον, ὄ ζεύγνυσι μνημονίῳ πρόγραμμα Ἐλλάδος περί τῆς ἀναπτύξεως.
Ἀναιροῦνται ὑπό τοῦ νέου συμφώνου μνημομιακές ἐπιταγές περί τῆς ἀμοιβῶν τε καί συντάξεων ὀλιγοστεύσεως , τῆς μισθωτῶν κατάργησης, τῆς τροφίμων τε καί φαρμάκων και τουρισμοῦ ΦΠΑ αὐξήσεως.
Ἀναιρεῖται ἡ λιτότης ὁμοῦ τοῖς τρόποις ἐπιβολῆς της, ὤσπερ τό μέγα πρωτογενές  πλεόνασμα ἐστίν.
Τίθεται νόμων πλαίσιον περί τῆς φοροδιαφυγῆς ὁλιγοστεύσεως, καί τόν τερματισμόν τῆς δυσμενοῦς ἀνθρωπιστικῆς λαίλαπος, ὅ πρώτιστον ἡμῶν καθῆκον ἐστίν.

Ἐλληνίδες τε καί Ἔλληνες

Εὖ ἴστε ὃτι ἐν ὁλίγαις μόνον ἡμέραις οὔκ ὁλίγα ἐποιήσατο. Χρή ἡμᾶς ἐτι πορεύεσθαι  ὁδόν μακράν τε καί δύσβατον καί τῷ λαῷ οὔκ ἀγνώς ἐστίν. 

Πρός τοῦτο ἀεί διά παντός φαῖμεν ἄν τήν ἀλήθειαν ὑμῖν τοῖς Ἔλλησιν.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top