Ἡ ἐν Ἀσία χώρα ἡ καλουμένη  Νεπάλ, φίλτατοι, κατεσείσθη ὑπό σφοδροῦ σεισμοῦ ὅς ἦν βαθμῶν ὡς ὀκτώ. Ὁ σείστης, ἐμβαλών μυριάδας τῶν οἰκιών πολλοῦ χρόνου , ἀπέκτεινε ἀμφί τούς μυρίους τῶν οἰκούντων ἐν τῇ πρωτευούσῃ πόλει τῇ Κατμαντούν. Πολλαχοῦ δε τῆς πόλεως ποιοῦσιν κατά κοινόν πυράς νεκύων, καίοντες τούς τεθνεώτας πυρᾷ μετά πολλών κλαυθμῶν καί δακρύων. 
Ὑπό τοῦ πενθήρη πρωθυπουργοῦ τοῦ Σεσίλ Κοϊράλα, πένθος τίθεται ἡμέρας τρεῖς κατά τήν χώραν ὡς πενθήσοντες τούς τεθνεώτας δημοσίᾳ.  Ἡ τοῦ Νεπάλ χώρα φίλτατοι πολλῶν ἐνδεής ήδη οὖσα ἄλλο τι ἤ ἐνδεεστέρα ἔσται ἔνεκεν τοῦ σεισμοῦ. Χρή ἡμᾶς, φίλτατοι, βοηθεῖν τοῖς τοῦ σεισμοῦ ἐν Νεπάλ ἀτυχήσασιν. Γένοιτο. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top