Πούτιν δακρυόεις, ζωγράφημα τοῦ πατρός ἔχων ἔν χερσίν, ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας συνεπορεύετο τοῖς ἄλλοις ἐν Μόσχᾳ.
Ὁ νῦν χρόνος, φίλτατοι, ἐβδομηκοστός ἐστίν ἀφ´ οὗ χρόνου Γερμανοί νενίκανται ὑπό τῶν Σοβιετικῶν κατά τόν δεύτερον οἰκουμενικόν πόλεμον. Τούτου ἔνεκεν Πούτιν  ἐβούλετο δυνάμεως ἐπίδειξιν ποιεῖσασθαι τῆς σήμερον, διά μεγαλοπρεπούς παρελάσεως ὁπλιτῶν τε καί ἀρμάτων ἐν τάξει ἐν τῇ καλουμένῃ Κόκκινη πλατεία, ὡς μάλιστα φόβον ἐμποιεῖσαι Ἀμερικανῶν τε καί Εὐρωπαίων. Πλείστοι τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν ὁργισμένοι ὅντες ὑπέρ τῶν γεγενημένων ἐν Οὐκρανίᾳ οὔκ ἐβούλοντο παρεῖναι τε καί θεᾶσθαι τάς ἐπιδείξεις.  Δεύτερος οἰκουμενικός πόλεμος, φίλτατοι, χείριστος ἦν πάντων τῶν προγεγενημένων. Κατά τάς ἐχθροπραξίας, ὑπέρ τά πεντήκοντα ἐκατομύρια τεθνήκασιν τῶν ἀνθρώπων , τῶν Ἱαπώνων ἐκατομύρια ἀπέθανον ἀτομικῇ βόμβᾳ ὑπό τῶν Ἀμερικανῶν, τῶν Ἰουδαίων ὑπέρ τῶν 6 ἐκατομυρίων ἐν πυρί διεφθάρησαν ὑπό τῶν Γερμανῶν καί τῶν Ἐλλήνων ὑπέρ τῶν 50 μυρίων. Εἴθε, φίλτατοι, ἄπειροι ὄντες ἐχθροπραξιών διατελοῖμεν τό λοιπόν. Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top