Οἴμοι τῆς κακῆς ἀγγελίας, ὦ θεσπέσιοι Ἔλληνες. Τηλεορῶν οἴκοι τήν ΕΡΤ τῇ προτεραίᾳ, τῇ Παρασκευῇ καλουμένῃ πρός τῶν νῦν, ἐπυθόμην περί τῶν ἐν Ἐλλάδι ἐμπρήσεων καί ἅμα χρώμενος τῷ ἠλεκτρονικῷ ὑπολογιστῇ ἠρίθμηκα τεσσαράκοντα καί πέντε ἐμπρήσεις μηδέ τοῦ Ὑμηττοῦ ἐξαιρουμένου. Ταχέως οὖν ἀναστάς καί ἐνδύς τά ποδεία τε καί τήν ἐσθῆτα ἐνδεδυκώς κατά τήν θύραν ἐξῆλθον ὡς ὁψόμενος τό Ὑμηττόν. Διασκοπῶν οὖν καί προσβλέπων τόν Ὑμηττόν μάλα ἐκπλαγείς ἔχασκον φόβῳ ἐπτοημένος ὅτι δεινή καί ἄσβεστος φλόξ ἠγέρθη ὑπό τοῦ σφοδροῦ ἀνέμου κατακαίουσα τῶν πάντων τῶν οἰκιῶν τε καί τοῦ δρυμοῦ τε καί κατακαλύπτουσα καπνῷ πυρός τάς Ἀθήνας. Ἔτι δέ ἡγγέλθη ὅτι καί νεκρός πυρκαϊάς ἔστι τῶν ἀστυνομικῶν. Ἔοικεν, φίλτατοι, ὥσπερ ἄν τινές τῶν πολεμίων ἐπειράθησαν πυρπολέεσθαι πᾶσαν τήν Ἀττικήν. Λέγεται δε ὅτι αἰ ἐμπρήσεις ταῦται οὔτω ταχέως ἐπεγένοντο ὥστε μηδένα ἰδεῖν ἀκριβῶς ὅ τι καί συνέβη καί ἀληθῶς οὐδείς τῶν περιοικούντων οὐπώποτε ἑόρακε ἐμπρηστάς πυρπολούντας τόν Ὑμηττόν. Ἠνίκα δέ δείλη ἐγένετο και κατά πῦρ κέκαυται ὁ Ὑμηττός καί ἡ φλόξ ἐμαράνθη. 

Ἔρρωσθε.
0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top