Ὁρᾶτε, ὦ θαυμάσιοι,  ὅτι Τσίπρας σκυθρωπός καί ὅμοιος δεδακρυμένῳ τε καί τήν ψυχήν ἀποτεθρυμμένος, ἀγανακτών περί τῶν πραχθέντων ἐν Eurogroup, ἐν χερσίν ἔπεσεν τοῦ Ρέντζι , τῆς Μέρκελ ψυχρῶς ὁρώσης. Καρδιοπονέω ὁρῶν τοῦτο φίλτατοι, δημοβόητον Πρωθυπουργόν ὀλοφυρόμενον τῇ ἀδιαλλάκτῳ τρόικα. Αἰδῶς τρόικα!!!
Εὖ ἴστε, ὦ θαυμάσιοι Ἔλληνες, ὅτι ἀπό Ἱανουαρίου ἔτι καί νῦν τῷ Βαρουφάκῃ τε καί Τσίπρᾳ τά Ἐλληνικά πράγματα ἐπράττετο ἐν Βρυξέλλαις ὑπό τῆς τρόικα. Τρόικα κατά τόν πάντα χρόνον, εἰ καί ἔχρην ποεῖν τί τῶν δικαίων, οὐδέν ἡμῖν αὐτῶν ἐποίησεν ἀλλά τά ἐναντία, ὑποσκελίζουσα καί συκοφαντούσα Τσίπραν ἀνά τήν Εὐρώπην. Ὅτι Σόιμλε ἐν αἰτίᾳ ἔχει Τσίπραν φανερόν εἶναι τοῖς πᾶσιν. Ὅτι Σαμαρᾶς ἐθελόδουλος ἐστί καί ἀεί ἐπιχειρεῖ ὁρφανόν φίλων καταστῆσαι Τσίπραν ἐν Εὐρώπῃ  καί τοῦτο φανερόν τοῖς πᾶσιν. Ἄκουσον, ἄκουσον ὦ θαυμάσιε Ἔλληνα. Οἱ μειξοβάρβαροι ἔτι καί νῦν ἀπειλοῦσιν καί ὁνειδίζουσιν τῷ Τσίπρᾳ τήν διά αὐτούς συμβήσαν συμφοράν ἡμῖν. Οὐδείς, φίλτατοι, δύναται ἀκούειν λοιδορούμενος. Ούκ ἀγνοῶ ὅτι τῶν Ἐλλήνων οὐδείς εἰς τοῦτο ἤλπιζε ἀφίξεσθαι, ἀλλά τί ἔχρην Τσίπραν ποιῆσαι; Τί ἄλλο ἄν ἔτερος τίς τῶν Ἐλλήνων ποιήσαι; Πότερον ἔχρην Τσίπραν ὑπογράψαι τάς σπονδάς καί διά τοῦτο μεγάλα κακά ἐργάσασθαι ἐπί τήν Ἐλλάδαν κατά παντός τοῦ χρόνου ἤ λύειν τάς σπονδάς και τούς Ἔλληνας ἐπιψηφίζειν αὐτάς; Εἰκός ἐστί, φίλτατοι, βέλτιον τούς Ἔλληνας ἐπιψηφίζειν αὐτάς τοῦ ἐν λευκῷ ὑπογράφειν ὅ καί Τσίπρας μάλα καλῶς ἐβουλεύσατο.
Χρή ἡμᾶς φίλτατοι παντῄ ἤ ψηφίσασθαι τῷ ἐρωτηθέντι ἤ ἐνάντια ψηφίσασθαι αὐτῷ καί οἶς ἄν πλείστη γένηται ἡ ψῆφος πρότασις ἔσσεσθαι καταφατική ἤ ἀποφατική ἡμῶν κατά τῶν Εὐρωπαίων καί ἡμᾶς μένειν καί μή φεύγειν ἤ φεύγειν καί μή μένειν ἐν Eurogroup.
Εὐτυχεῖτε.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top