Συγνώμην ἔχετε μοι, ὦ φίλτατοι Ἔλληνες. Πέμπτον ἔτος τόδε ἀπό τήν μνημονίων ἀπαρχήν καί εὔροι τίς ἄν τήν Ἐλλάδαν μετηλλαγμένην. Χρήματα οὔκ ἔστι νῦν το παράπαν τοῖς Ἔλλησιν καί πλείστοι πλέον ἐσθίουσιν ἄρτον πεφρυγμένον, ἐν κύτει τεταριχευμένας ψυχράς τομάτας καί σαθρά δημητριακά. Οὐπώποτε τηλικαῦτα κακά ἀνά πάντα τόν βίον ὑπεμείναμεν ὅσα τήμερον. Λέγεται δε, κόλασιν τοίνυν ἐκ τῆς μνημονίου 3 ὑπογραφῆς ἀπολαύσωμεν μακροτέρα τε καί χαλεπωτέρα ἤ πρό τοῦ καί ἐγώγε οὐ πάνυ πέπεισμαι πῶς ἄν τύχοιεν ἐπιβιόντες οἱ Ἔλληνες. Οὔκουν ἄμεινον ἄν εἴη ἐξιέναι ἐκ τῆς χώρας τοῦ Εὐρώ; Ἤ ὅτι οὔκ ὁρθῶς λέγω, ὦ θαυμάσιοι, δοκῶ ὑμῖν; Ἔρρωσθε.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top