Ὦ τρισκατάρατε Πάλμερ, ὦ δόλιε, ὦ βαρβαρόφρων, ἴνα τί ἀπέκτεινας τόν εὐειδήν λέοντα, τόν Σεσίλ, τόν πρός τούς ἀνθρώπους ἡμερώτατον τε καί γνωριμότατον πάντων τῶν ἐν Ἀφρικῄ λεόντων; Ὀργήν καί τιμωρίαν ἔχε κατά τούτου, ὦ λεωργέ!!!!
Πάλμερ, ὦ φίλτατοι, ἐκ Μινεζότας ἱατρός ὁδόντων ὤν, θηρεύων ἐν Ζιμπάμπουε καί περιτυχών λέοντι καλουμένῳ Σεσίλ ἀκέκτεινε, χάριν τέρψεως!! Μάλα ὁρθῶς ἡκούσατε, ὦ φίλτατοι. Χάριν τέρψεως!!! Οὔκ αἰσχύνῃ, ὦ ἄθλιε, ἱατρός ὁδόντων ὤν ἀποκτεῖναι τόν λέοντα; Νῦν πάντες τῶν ἀνθρώπων κακά νοοῦσιν σοι καί βούλονται δίκην διδόναι σοι καί χρή σε, φονεύς ὤν, ὑπόδικος φόνου γενέσθαι ὡς δυνατόν τάχιστα. Γένοιτο.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top