Ἡ τήν Ἀντιγόνην τοῦ Σοφοκλέους ὑποκρινομένη, Ζιλιέτ Μπινός καλουμένη, ἔλεξε τοῖς δημοσιολόγοις ἐν Ἐδιμβούργῳ ὑπέρ Ἐλλάδος τάδε: 
" Ὠς ἐμοί δοκεῖ Σοφοκλής ἧν, ἔστι καί ἔσται ὁ ἄριστος τῶν τραγῳδοποιητῶν κατά παντός τοῦ χρόνου. Ἠγοῦμαι δε δεῖν οὑ μόνον ἡμᾶς ἐᾶν τήν Ἐλλάδαν ἐν ἡρεμίᾳ ἀλλά καί ἐπί πλέον μεγάλην ἐπικουρίαν ποιεῖσθαι τῇ Ἐλλάδι, τῇ διδούση ἡμῖν, τοῖς Εὐρωπαίοις, τά μέγιστα πάντων τῶν ἀγαθῶν, τά γράμματα καί τάς τέχνας. Ἐπιμελητέον ἡμῖν τῶν Ἐλλήνων."
Ἔπεα θεῖα, ὦ Ἔλληνες!!! Ἠ Μπινός, ὦ τέκνα Ἐλλήνων, τούς προγόνους ἡμῶν ἄπαντας, οὕτως καλῶς ἐπαινοῦσα τε καί ἐγκωμιάζουσα, ἐγοήτευσε ἐμοῦ τήν ψυχήν. Οἰ πρόγονοι ἡμῶν πεποιήκασι πλείστους ἀγαθούς ἀνθρώπους διαφέροντας τῶν λοιπῶν, ρήτορας, στρατηγούς, τραγωδοὺς, φιλοσόφους, ἐπιστήμονας. 
Τί οὖν ἐστί τό αἴτιον τούς νῦν Ἔλληνας μηδένα πράττειν τῶν ἀγαθῶν, ὥσπερ οἰ ἠμῶν πρόγονοι , οὔκ ἔχω εἰπεῖν. Αἰτιολογητέον ἡμῖν. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top