Κατά τόν δεύτερον οἰκουμενικόν πόλεμον, ἡμᾶς ἐνθυμεῖσθαι δεῖ ὅτι Ἔλληνες δεινότατοι ἧσαν περί τήν Βορείῳ Ἠπείρῳ μάχην. Εὖ γάρ πάντες ἴστε ὅτι ἐξ ἐκείνου τοῦ οἰκουμενικοῦ πολέμου καί νῦν ἔτι κατ´ ἐνιαυτόν ἑορτάς ποιοῦμεν ἴνα μιμνήσκωμεν τῆς Ἐλλήνων ἀνδρείας. Δεινοί, ὦ Ἔλληνες, πολέμιοι ἐξ Ἰταλίας ἐπέπεσον Ἐλλάδι, κατά τό 1940, ὡς καταδουλώσοντες ἡμᾶς καί τούτου ἔνεκεν Ἔλλησιν ἀνδρείως ἤμυναν τούς πολεμίους ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ, ἤμυναν ὑπέρ πάντων, ὥσπερ περί πατρίδος τε καί περί οἰκείων. Λαμπρόν τρόπαιον νίκης τε καί ἀνδρείας ἐστάθη ὑπό τῶν Ἐλλήνων κατά τῶν πολεμίων, μέγα κλέος ἀμάραντον εἰς τούς αἰῶνας. 
Δεῖ ἡμᾶς μιμνήσκεσθαι τῆς  προγόνων ἡμῶν ἀνδρείας κατ´ ἔτος διδόντας τάς προσηκούσας τιμάς αὐτοῖς. Γένοιτο. 


2 σχόλια Blogger 2

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top