Παρῆμεν, ὦ φίλοι, τῇ προτεραῖᾳ, τῆς ἐσπέρας, εἰς τούς Γκανάσου λόγους περί Ἐρωτος καί Μανίας. 
Γιάννης ἤρξατο τοῦ λόγου ἀπό τοῦ Συμποσίου τε καί Φαίδρου, διηγούμενος ἡμῖν μετά εἰκόνων καί λόγων και τό διηγεῖσθαι ἐπεράνθη θεασάμενοι ἡμεῖς ἔργον εἰκονογραφικόν περί τοῦ Συμποσίου, προβληθέν ἡμῖν τοῦτο εἰς ὁθόνην.
Ἠδέως ἄκουον πάντες τοῦ Γκανάσου διηγουμένου καί ἐπιμελουμένου τοῦ ἐγκωμίου τῷ Ἔρωτι τέ καί τῇ Μανίᾳ, ὥσπερ οἶμαι Σωκράτην ἐπιμεληθῆναι τοῦ ἐγκωμίου τῷ Ἔρωτι ἔν Συμποσίῳ. 
Εἰ καί οὔκ ὁλίγον ἔργον,  ὦ φίλτατοι, διηγεῖσθαι τοῖς νῦν Ἔλλησι περί τούτου, Γιάννης ἄξιος μεν ἐπαινεῖσαθαι τῆς ἀρετῆς τε καί τῶν λόγων, ἐγκωμιάζεσθαι δέ τῶν ἔργων ὁμοίως τῆς ψυχῆς τε καί τοῦ βίου. 
Γιάννης τούς Σωκράτους λόγους διηγεῖτο μάλα εὖ καί πάντες τῶν παρισταμένων ἐθαύμαζον Σωκράτην τῆς σοφίας.
Τὸ μεμνῆσθαι, ὦ φίλτατοι, Σωκράτους τοῖς ἀγαθοῖς ἀεὶ πάντων ἥδιστον. 
Εὐχαριστέον ἡμῖν τῷ Γιάννῃ. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top