Πρῶτον μὲν ἱερέων πέρι, δοκεῖ τοῖς Ἔλλησιν δίκαιον ἱερεῖς ἐθίζειν τούς παίδας ποεῖν τό ἀγαθόν καί χρή Ἔλληνας ἐπιτρέπειν κατά τό δυνατόν τοῦτον. Τῶν ἱερέων ὄμως τινές ἀρρενοκοῖται ὄντες οἴ ὑπό ἀφροδισίων κατεχόμενοι σφόδρα ἀσελγαίνουσιν εἰς τούς παῖδας ὥσπερ ἐγένετο προσφάτως καί ὑπό Χριστιανοῦ ἱερέως τοῦ Παπαδόπουλος Σωτήρης καλουμένου.Τί οὖν ἦν τοῦτο; 
Ἀκουσον ἀκουσον, ὦ ἄνθρωπε!!! Η Εἰρήνη Τσονοπούλου, μήτηρ τῆς παιδίσκης οὖσαν, ἐπόρνευε παρέχουσα τήν ἐήν αὐτῆς παιδίσκην, ἔξ ἐτῶν ἔτι οὖσαν!!!, τῷ ἱερεῖ Σωτήρῃ Παπαδοπούλῳ, ἀντί πεντήκοντα εὐρώ ἐκάστοτε.  
Αἰδῶς, ὦ ἱερεῦ Παπαδόπουλε, αἰδῶς!!! Δύο καί ἐξήκοντα ἐτῶν τηλικούτος πρεσβύτης ὦν, βίᾳ ἐσυνουσίαζες τῇ παιδίσκῃ, ἐν τῷ ναῷ; Οὔκ αἰσχύνει τό παράπαν πράττων πολλάκις τοῦτο καί κατά πολλά ἔτεα; Λάγνε!!!
Ὀκτώ καί δέκα ἐτῶν, ὦ Χριστιανοί, δημοσίου δεσμοῦ ἐτιμήθη ὁ ἱερεύς ὑπό τοῦ δικαστοῦ. 
Τό τοῦ Νίτσε εὖ ἔχει ὡς τῶν ἱερέων ὁ κάλλιστος αἰσχρός γένει συμβάλλειν  ἀγαθῶν ἀνθρώπων. 
Ἔοικεν, ὦ ἄνθρωποι, ἡμῖν ἐπιστατητέον τοῖς ἱερέσιν καὶ ὃν μὲν ἂν ἀγαθόν ποιήσωσιν, ἐγκριτέον, ὃν δ’ ἂν μή, ἀποκριτέον καί δίκην τόν ἱερέαν ἐκτίνειν αὐτοῦ περί. 

Εὐχαριστῶ ὑμῖν.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top