Ἅμα τε μέγα δέος καί λύπῃ ἐγένετο κατά πᾶσαν τήν Αἴγιναν, ὅτι τῆς νυκτός, τινές δεινοί φῶρες  εἰσελθόντες τῇ θυρίδι εἰς τινά τῶν οἰκιῶν ὡς κλέψοντες, ἔκαυσαν ζώντας πυρᾷ τούς ἐνοικούντας!!! Οἱ ἐνοικούντες, γυνή 70 ἐτῶν γενομένη τε καί ἀνήρ 45 ἐτῶν γενόμενος, ἀνεψιός πρός πατρός τῆς γυναικός, καθεύδοντες ἐτύγχανον καί ὑπό θορύβου τινός αἴφνης ἐγερθέντες τε καί δείσαντες, ἐχαλέπαινον καί οὔκ ἐν ἡσυχίᾳ ἐδέχοντο τούς κλέπτας. 
Τούτου ἔνεκεν οἱ φῶρες ἔδησαν αὐτούς πόδας τε χεῖρας τε ὀπίσσω καί ζώντας ἔτι ἔκαυσαν αὐτούς πυρᾷ!!!!! Καί οὔτως ἐτελεύτησαν καί ὁ βίος τῶν ἀνθρώπων ἠφανίσθη ἐν τῇ στιγμῇ.!! 
Κλέπται, ἔτι λανθάνοντες τήν ἀστυνομίαν, ἐντατικῶς φοροῦνται κατά πᾶσαν τήν Ἀττικήν  ὅτι χρή αὐτούς δίκην διδόναι τοῦ κακουργήματος ἔνεκεν.   

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top