Εἴπερ πολλοῖς δοκεῖ, ἀεροπλάνον F16 πολεμικώτατον τῶν καλλίστων εἶναι καί μάλα ἱκανόν βαλλεῖν πυραύλῳ πρός πολεμίους. Ἔστι δε πολλά F16 ὡνητά ἀμφοτέροις Ἔλλησιν τε καί Τούρκοις. 
Τῇ προτεραῖᾳ ἔν τῷ Τουρκίας ἀέρι Ρωσικόν ἀεροπλάνο κατερράγη ἐπί γῆν βληθησόμενον πυραύλῳ ὑπό Τουρκικοῦ F16, ἀμφότεροι δε τῶν πιλότων τεθνήκασιν, ὡς ἠγγέλθη ὑπό τῆς Τουρκίας.
Οἰ δέ Ρώσοι ταῦτα ἀκούσαντες, πάντες χαλεπαίνουσιν, καὶ ὁργίζονται ἰσχυρῶς τοῖς Τούρκοις καί οἴονται τούς μέν Τούρκους βλάπτειν ἱκανοί εἶναι, ἀντιπάσχειν δε ὑπό τούτων οὐδείς κίνδυνος. 
Ἐρντογάν καί Πούτιν ἀμφιλέγουσιν ἀλλήλοις ἐναντία, λέγων ὁ μέν ὅτι καταρραγέν ἀεροπλάνο ἐτύγχανε διατρίβων  ἔν τῷ Τουρκίας ἀέρι ὁ δε ἔν τῷ Συρίας.
Πούτιν μεταπέμπεται Ρώσον πρέσβην ἀπό τῆς Ἄγκυρας λέγων οὔποτε ἀποπέμψει αὐτόν πάλιν ἐπί τῆς ἀρχῆς εἰς Ἄγκυραν και ὅτι Τουρκίαν ὑποπτεύεται διατελοῦσαν εὐνοικῶς τῷ ISIS. 
Ταγίπ Ἐρντογάν συνεκάλεσε Τούρκους πολιτικούς τοὺς ἀρίστους ἵνα συμβουλεύσωνται τί ἄν βέλτιον εἶναι αὐτοῖς πράξασθαι και τῶν Τούρκων στρατηγούς  ἐκέλευσεν ὅπως ἱκανῶς ἐτοίμους διατελοῦσιν μή Ρώσοι διά ταχέως πόλεμον ἄρξουσιν. Μέγας δέ φόβος τρίτου οἰκουμενικοῦ πολέμου ἐποιήσατο τοῖς πᾶσιν τοῦ ἔνεκα.   

Ὄψόμεθα, φίλτατοι, τί ἄν τυχόν ἀπαγγείλωσιν. Σπονδὰς ἢ πόλεμον;

Καλήν ἡμέραν ὑμῖν τοῖς πᾶσιν, ὦ φίλτατοι, Ἔλληνες.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top