Τούς Ἔλληνας χαίρειν. 
Ἐκάστου ἔτους, φίλτατοι, τῇδε τῇ ἡμέρᾳ, τῇ ἔκτῃ Δεκεμβρίου, μεστό δεινῶν ταραχῶν καί ἀνομιῶν ἐστί τό Ἀθηνῶν ἄστυ καί σχεδόν πάντα τά Ἐξάρχεια πορθοῦνται τε καί κατακαίονται πυρί  ὑπό κακῶν τό  εἶδος ταραχοποιῶν, οἴ "κουκουλοφόροι" νῦν καλοῦνται. 
Τί δη τό αἴτιον τούτων ἐστίν; Ὑμεῖς, φίλτατοι, ἀκούσεσθε πᾶσαν τήν ἀλήθειαν παρ´ ἐμοῦ. Τόδε δη ἔβδομον ἔτος ἐστίν ἐξ οὗ Γρηγορόπουλος ἐφονεύθη καί δη ἔτι νῦν ἀεί κατ´ ἐνιαυτόν ἐξ ἐκείνου μέγα ὄλεθρον καί φθοράν ἐπιφέρουσι κουκουλοφόροι κατά τό ἄστυ. 
Τήν σήμερον ἡμέραν πλῆθος πολὺ κουκουλοφόρων, πλέον τῶν 3000,  ἐξ Ἐξαρχείων πορευόμενοι κραυγῇ πολλῇ εὐθύ τοῦ Ἀθηνῶν κέντρου ὑπέρ Γρηγοροπούλου, ἐνέπρησαν πυρί ἄστυ, ἀφανίζοντες τάς ἀνθρώπων οὐσίας ὡς καταλύσοντες τῆς ἀρχῆς!!!!
Μετά ταῦτα καί ἐπειδή δε ἐγένοντο κατά τήν Στουρνάρη τε καί Τοσίτσα , ᾗ τό πολυτεχνεῖον ἐστίν, συνέτυχον τοῖς ἀστυνομικοῖς τε καί ἄλλοις μετά τούτοις. Ἐνταῦθα παραυτίκα ἤρξαντο σφοδρῶς μάχεσθαι  βαλόντες λίθοις τε καί μολότωφ, κατά ἀστυνομικῶν. Πολλοί τῶν ἀστυνομικῶν τε καί πολιτῶν μικρόν ἐξέφυγον μή καταπετρωθῆναι τε μη καυθῆναι ὑπό τῶν κουκουλοφόρων. Ἐπειράθησαν δε πολλάκις  ἐμπρῆσαι πυρί περίπτερον τε καί super market κείμενα παρά τήν Στουρνάρην. 
Ἀστυνομία ἀντεμαχέσατο βαλοῦσα κατά τῶν κουκουλοφόρων τίς καλούμενες "χειροβομβίδες κρότου-λαμψης". Φαίνεται τοῖς πολλοῖς ὅτι ἀστυνομία οὔχ οἶα τε ἦν ἀλέξασθαι τούς κουκουλοφόρους ποιούντας αἰσχύνην μέν τῷ ἄστει τε ἡμᾶς δε μάλα ὀργισθῆναι περί τούτου. Ἔργον ἀστυνομίας ἐστί  τήν γαλήνην ποιήσασθαι καί τοῖς Ἔλλησιν ἀλέξειν κακάς ἡμέρας τε καί φόβον. Χρή τούς ἀστυνομικούς περί πλείστου ποιήσασθαι τήν Ἐλλάδαν εὖ ποιεῖν ὡς δυνατόν μάλιστα.

Εὐχαριστῶ ὑμῖν. 


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top