Οὔκ ἔστι μοι, ὦ φίλτατοι, ἐρμηνεῦσαι δια τί τό ἔθος μεταβάλλουσιν οἱ ἄνθρωποι και ἐπί τό χεῖρον τρέπονται, οὐδόλως χρώμενοι τῇ διανοίᾳ αὐτῶν!! Ἄρτι γαρ ἤκουσα λόγον τινά λέγοντα ὅτι τῶν Πακιστανῶν τις ἐκών τήν ἑαυτοῦ χεῖρα ἀπεκόψατο οἴκοι παραινεθείς τε καί βιασθείς μάλιστα ὑπό τῶν γονέων του πρός τοῦτο!!!! Ἐγώ δέ οὔκ οἶδα τί προσήκει λέγειν ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει. Διά τί τοῦτο ἐποίησεν; Ἀκούσατε, Φίλτατοι, ἀκούσατε!!!. 
Ὁ παῖς οὗ τό ὅνομα ἄρρητον ἐστίν, ἔτη γεγονώς πέντε καί δέκα ἧκε τῇ προτεραίᾳ ἐβδομάδι μετά τῶν γονέων αὐτοῦ πρός ναόν, οἶον τζαμί καλοῦσιν οἱ νῦν, ἅμα τε εὐξόμενος τῷ Θεῷ, τῷ Ἀλλάχ, ὑγείαν τοῖς ἀνθρώποις διδόναι ἅμα καί τήν ὑπό τοῦ Ἱμάμη τελετήν θεάσασθαι ὁμοῦ τοῖς ἄλλοις, τοῖς ἐν τῷ ναῷ ἀνθρώποις. Πρός δε τόν ναόν ἄλλοι κατεβεβήκεσαν πολλοί μετά γυναικῶν καί παίδων, ἑορτή γάρ ἧν ἵνα τιμήσουσιν ἐξόχως τόν Μωάμεθ. 
Ἐπειδή δε ἡ τελετή ἐγένετο καί τοῦ Ἱμάμη ἑρωτήσαντος πρός τούς ἰσταμένους  " ἔστι τίς ὑμῶν ὅστις οὔκ ἔτι προσεύχεται καθ´ ἑκάστην τῷ Μωάμεθ;" ὁ κόρος παρακούσας τε καί παρανοήσας τοῦ Ἱμάμη, τήν δεξιάν χεῖραν ἀνέτεινεν βοών "ὲγώγε!, ἐγώγε!" . 
Τούτου δε ἔνεκεν ὀργή μεγάλη ἐγένετο τοῖς παρισταμένοις αἰτουμένοις τόν κολασμόν τοῦ νέου. 
Οὖτος δε, ὁ κόρος, εὐθύς, κατανοήσας τό ἁμάρτημα, ἐταράχθη σφόδρα καί δ´ ὁργῆς εἶχεν  ἑαυτόν ὅτι ἄκων τήν δεξιάν χείραν ἀνέτεινεν. 
Οἰχομένου οὖν οἴκαδε τοῦ κόρου εἰς τοσοῦτο ὁργῆς ἐληλυθώς ὥστε ἀπεκόψατο τήν ἑαυτοῦ χεῖραν ἐκών τῶν συγγενῶν συνεπικουρούντων, πρός ἐσπέρας. Συλλέξας δε τήν ἑαυτοῦ ἀποκοπεῖσαν χεῖραν καί ἐπανελθών πρός τό Τζαμί ἐπέδειξεν αὐτήν τῷ Ἰμάμῃ διά τήν τῷ λόγῳ συγχώρεσιν!!!!!!
Οἱ δε γονεῖς αὐτοῦ καί πολλοί ἄλλοι τινές μετά πολλῆς εὐθυμίας εὐφραινόμενοι τόν υἱόν ἔτι ἐπαινοῦσιν διά τήν ἀποτρόπαιον πράξην τῆς ἀποκοπῆς, οἰόμενοι ὅτι τόν θεόν οὔτως μάλιστα λατρεύουσιν!!!!
Εἰ καί οὔκ ἔξεστι μοι ὁνομάσαι τό αἰτιον τούτου ἔοικεν μοί ὅτι κακόν τι ἐστί τοῦτο ὅ ὑπό τοῦ κόρου πέπρακται.
Ἄπιστον ἐμοι τοῦτο πιστεῦσαι οὐ βουλόμενος

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top