Ἀπό Σόλωνος, φίλτατοι, ἄχρι τοῦ νῦν, τό κλέπτειν πολλήν αἰσχύνην ἔχει καί λέγειν τε καί ἔτι μείζων πράττειν τοῦτο. Ἆρα πῶς ἄν τις, ἐνδεής τῶν ἀπαραιτήτων ὡς τό παράπαν ὤν, ἄνευ στέγης καί τροφῆς, μή κλέπτων βιώσαιτο ἐν Εὐρώπῃ; Τίνι ἑτέρῳ τρόπῳ; 
Εὖ ἴστε ὅτι πάνυ χαλεπόν ἐστί τοῖς πᾶσιν εὐρεῖν ἀσχολίαν τινά, τῆς κρίσεως ἔνεκεν. Τί χρή αὐτόν πράττειν; Πότερον κλέπτειν ἤ μή κλέπτειν; Καί πῶς ἄν τοῦτο οὔκ εἴη περιφανής ἀναισχυντία;
Ἀξιον νῦν ἐστίν ὑμῖν ἀκοῦσαι περί γεγονότος τινός, τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ γενομένου ὁλίγας ἡμέρας πρότερον. Ἀκούσατε οὖν, φίλτατοι. 
Roman Ostriakov, τῶν μετοίκων τις ἐξ Οὐκρανίας, ἔτη γεγονώς ἀμφί τά τριάκοντα, ἄνευ στέγης καί τροφῆς, ἐπειράθη κλέψαι τεμάχια τυροῦ, τριών Εὐρώ τό σύνολον, ἐκ τινός παντοπωλείου εἰς Γένοβα. Φωραθείς δε ἐπί τοιαύτη πράξει καί ἁλούς ἐπ´ αὐτοφώρῳ εἰς δικαστήριον ἤχθη ὡς δικασόμενος δίκην κλοπῆς. Ὑπό τῶν κατηγόρων δε ἐλέγετο ἐν δικαστηρίῳ ὡς ἀληθῶς φώρ ὁ Ostriakov τυγχάνει ὤν τό παράπαν καί ὡς χρή αὐτόν δίκην διδόναι. Εἰ καί βέβαιον ἦν τοῖς πᾶσιν ὅτι Ostriakov δεσμώτης ἐν εἰρκτῇ ἔσται τῆς κλοπῆς ἔνεκεν, ἔδοξε τῷ δικαστῇ ἀποφαίνειν ὅτι:
"Οὐ μήν Ostriakov ἔνοχος τυγχάνει ὤν ἐπί κλοπῇ καί ὡς ἐκ τούτου οὔκ ἔστιν ὅστις αἰτιάσασθαι αὐτόν, ἀθώον ὄντα!!!. Εἰ δη τυγχάνοι τῶν ἀνθρώπων τις ἐνδεής τῶν ἐπιτηδείων ὤν, λαμβάνων τί ὡς ἐδόμενος, οὔκ ἄν παραβαίνοι τούς Ἱταλῶν νόμους, τούς περί κλοπῆς". 
Καί τοῦτο, ἔφη, ὥσπερ νόμος τῆς Ἰταλίας πάρεσται ἀπό τοῦ νῦν ὑπέρ τῶν ἀδυνάτων!!! 
Οὔτω ἐν Ἰταλία, φίλτατοι, τοῖς ἀληθῶς ἀπόροις δυνατόν ἐστί λαμβάνειν τῶν ἐπιτηδείων προίκᾳ, εἰς παντοπώλιον τροφών ἐλθόντες, νῦν supermarket καλούμενον.!!!! Θέμις δε ἐστί νῦν τοῖς ἐνδεεῖς προίκᾳ λαμβάνειν τῷ καινῷ δικαστικῷ νόμῳ.!!!!  
Ἴσως ἄν εἴποιεν οἱ πολλοί ὅτι οὔκ ἄν δίκαιον εἴη τινί κλέπτειν τῆς τροφῆς παρά τινός παντοπωλείου. Οὔκ ἔχω εἰπεῖν, φίλτατοι, οἶον ἐστί τό δίκαιον ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει. Καλόν γάρ ἄν εἴη τε καί προσήκει  τοῖς πᾶσιν τῶν ἀνθρώπων ἔχειν στέγην τε καί τροφήν.
Ἀξιῶ δε καί τήν Ἐλλάδαν εὔνους εἶναι τοῖς ἀπόροις τε καί ποιήσειν νόμους ὁμοίους τοῖς Ἰταλοῖς. Τοῖς πολλοῖς γάρ τῶν Ἐλλήνων οὔχ οἷον τ´ ἐστί θρέψασθαι τῆς δεινῆς κρίσεως. 

Χαίρετε.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top