Σωκράτης, φίλτατοι, Σωφρονίσκου λιθουργοῦ καί Φαιναρέτης μαίας γόνος ἦν, τῶν δήμων Ἀλωπεκῆθεν. Ἀπάντων δε ἀνδρῶν σοφώτατος ἦν, καθά ὁ ἐν Δελφοῖς Θεός ἔφην, ἐρωτηθείς ὑπό Χαιρεφῶντος. Καί ὡς ἀληθῶς, ἔτι καί νῦν ἀδύνατον ἡμῖν εὐρεῖν Σωκράτους τινά σοφώτερον ὄντα.
Ἐγεννήθη Θαργιλιῶνος ἔκτῃ, τῷ 470, ὡς Ἀπολλόδωρος φησίν, ὅτε καί Ἀθηναῖοι ἐκάθαιρον τήν πόλιν!!! 
Τά περί ψυχήν πλεονεκτήματα αὐτοῦ, αὐτοφυῶς καί ἀδιδάκτως συμφύντα, θαυμάσειε ἄν τις ὡς ταῦτα τέλεια ἐτύγχανον ὄντα, ὣσπερ μνήμων, φίλος τε και συγγενής τῆς ἀληθείας, δικαιοσύνης, σωφροσύνης, ἀνδρίας καί φρονήσεως. 
Πρός δε τούτοις καί τά σωματικά πλεονεκτήματα αὐτοῦ θαυμάσειε ἄν τις, ὡς ἰσχύν σωματικήν, εὐαισθησία ὄψεως τε καί ἀκοῆς καί ὑγείαν σωματικήν ὡς ἐκείνην ἐν ψυχῇ. Καί ὑγεία οὔτω καλῶς ἐκ σπαργάνων αὐτῷ γέγονεν, ὥστε οὐ πώποτε εἰς νόσον ὑπήχθην.
Σωκράτης μάλιστα φιλάνθρωπος ἦν, εὐεργετῶν λόγοις τούς πολλούς τῶν ἀνθρώπων καί οὐ πώποτε ἔξαρνος ἐγένετο τῶν λόγων αὐτοῦ!!. Μάλιστα δε πάντων φίλον ἦν Σωκράτει διαλέγεσθαι περί ἡθικῆς καί καθ´ ἐκάστην ἑαυτόν παρεῖχε συμβουλεύειν τε καί παραινεῖν Ἀθηναίοις ἀεί ποιεῖν τό αγαθόν.
Σωκράτης, τοῦ χρησμοῦ ἔνεκεν ἐφθονήθη, μάλιστα δε ἀπό τούς μέγα φρονούντας ἐν Ἀθήναις καί οὔτω Μέλητος ἐγράψατο καί ἀντομώσατο γραφήν ἀσεβείας Σωκράτει, τίμημα θάνατος. Τούτου ἔνεκεν Ἀθηναῖοι θάνατον κατέγνωσαν αὐτοῦ, ὄς τό κώνιον ἔπιεν ὁλίγας ἡμέρας ὕστερον, ἔτη γεγονώς ἐβδομήκοντα. 
Ἐν Ἀθήναις κατ´ ἐνιαυτόν ἤγοντο τά Σωκράτεια τῆς γεννήσεως αὐτοῦ ἔνεκεν, ἄχρι τοῦ Ἱουστινιανοῦ, ἐν οἶς πάγκαλοι λόγοι περί τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐλέγοντο. Ἔτι δε καί Σωκράτειον ἦν ἐγγύς νεκροπόλεως Ἀθηνῶν καί οὐδέ πόρρω τούτου, πηγή τῆς Σωκράτους στήλης. Πολλοί τῶν ἀνθρώπων πορευόμενοι Ἀθήναζε ἐκ Πειραιῶς, κόπου αἰσθόμενοι ἐκ τοῦ βαδίζειν, καθέζοντο αὐτόθι βραχύ. Πίνοντες δε Ἀττικόν ὕδωρ ἐκ τῆς πηγῆς και προσκυνοῦντες Σωκράτην, πάλιν εἰς ἄστυ ἐπορεύοντο. 
Οὔτως καί ἡμεῖς, φίλτατοι, μιμούμενοι Ἀθηναίους, κατ´ ἐνιαυτόν γενέθλια ἄγομεν ὡς μνησόμενοι τῆς σοφίας αὐτοῦ. Εἰ μή εἴχομεν Σωκράτην, φίλτατοι, ὄμοιοι τοῖς βαραβάροις ἄν ἦμεν καί τούτου ἔνεκεν ὑπ´ ἐμοῦ τε καί ἄλλων πολλῶν εἰκότως Σωκράτης σφόδρα φιλεῖται

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top