Ὅσον, ὦ μακάριοι, ἐγώγε οἶδα ἀπό τοῦ facebook, ἀντί ἱκανῶν ἐγγυῶν τε καί ἀξίου ὤνου, Bayer σφόδρα αὐτίκα βούλεται πρίασθαι τήν Monsanto παρά τῶν Ἀμερικανῶν!!!! Καί τίνος, φίλτατοι, οἴεσθε Μονσάντο λαβεῖν ἄν ὤνου; Δύο καί ἐξήκοντα δίς Εὐρώ λάβοι ἄν!!!!! Ὀρθῶς τε καί καλῶς ἀκηκόατε φίλτατοι!! Οὔτος γάρ ἐστίν ὁ μέγιστος ὧνος πάντων τῶν προγεγενημένων ἄχρι τοῦ νῦν παρά τῶν Γερμανῶν!!!!!! 
Τίς οὐκ ἄν λέγοι αὐτίκα "δεχοίμην ἄν ἀσμένως, φιλτάτη Bayer!!", πρός τοσοῦτον ὦνον; Δῆλον ὅτι, πάντες τῶν ἀνθρώπων δέχοιντο ἄν. 
Περιεργαστέον δε ἡμῖν νῦν, ζητοῦντες τό αἴτιον περί οὗ τοῦτο γίγνεται. Ὅσον γε μέ εἰδέναι, Εὐρώπη τε καί Ἀμερική ὁμόλογοι βούλονται ἔσεσθαι ἀλλήλοις περί ἐλευθερίας τῆς ἐμπορίας καί καινάς τάς συνθήκας μέλλουσιν ποιῆσαι ὅσον οὔπω περί τούτου.  Καί ὡς ἀληθές, φίλτατοι, εἰ Bayer ὠνήσοιτο Μονσάντο, κρατήσοι ἄν κατά πᾶσαν τήν οἰκουμένην εἰς τά τῶν γεωργικῶν, τῶν σπόρων τε καί καρπίμων!!! 
Μονσάντο ἐπίσημος ἐν βροτοῖς διά τάς καλουμένας "γενετικάς μετατροπάς", τάς σπόρων, τῷ ὄντι κακόν ὅνομα ἔσχηκε καί οὐ μάλα φιλεῖται παρά τῶν ἀνθρώπων τούτου ἔνεκεν. 
Εἰσί δε καί τινές τῶν ἀνθρώπων, νῦν καλούμενοι ἀκτιβισταί, οἵ ἀεί ἐπιχειροῦσι βλάψαι τήν Μονσάντο, οὔκ οἰόμενοι θεμιτόν εἶναι ἅ Μονσάντο ποεῖ περί τῆς σπόρων μεταλλαγῆς. Ἔτι δε οἴονται πού μεγάλα κακά ταῦτα εἶναι τε καί που μάλα βλάπτουσι τούς ἀνθρώπους. 
Bayer ἐπίσημος ἐν Εὐρώπῃ διά τά καλούμενα ζιζανιοκτόνα, οἰομένη ὅτι ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει ἐστίν, βούλεται ἐπιχειρεῖν ὠνεῖσθαι Μονσάντο ἵνα οὔτω κρατήσει κατά πάντων τῶν γεωργικῶν ἀνταγωνιστῶν. Πρός δε τούτοις, Bayer ἴσως οἴεται ὅτι ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, περί πλείστου χρημάτων ἐπιμελεῖται ὅπως αὐτῇ ἔσται ὡς πλεῖστα τῆς ὡνήσεως ἔνεκεν. 
Οἱ ἐν Εὐρώπῃ ἀκτιβισταί, φίλτατοι, οὔτοι ὁμονοοῦσι τῇ Bayer περί τῆς ὡνήσεως, οἰόμενοι ὅτι μέγας κίνδυνος ἔσται τοῖς ἀνθρώποις καί τούτου ἔνεκεν παρασκευάζουσιν στασιάσαι ἔργῳ πρός τήν Bayer τε καί Monsanto πανταχοῦ τῆς γῆς. 
Οὔκ ἔχω εἰπεῖν τί μέλλει γενέσθαι, οὐδέ εἰ  δεινόν εἴη ἄν τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις!!!! Ταχά ἴδωμεν....

Εὐδαιμονήσαιτε ὡς μάλιστα!!!   

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top