Εὖ μέντοι ἴστε, ὦ φίλοι, ὅτι Ἀθηναῖοι ἐνόμιζον τόν Ἀπόλλωνα μόνον εἶναι πατρῶον Θεόν αὐτῶν διά τήν τοῦ Ἴωνος γένεσιν. Ἴωνες γάρ τό γένος οἱ Ἀθηναῖοι ὄντες, οὔκ ἦν αὐτοῖς Ζεύς πατρῶος ἀλλά μόνον ἔρκειος τε καί φράτριος. Καί ἐπί τούτῳ, δημοτελεῖς ἑορτάς ἐποίουν τῷ Ἀπόλλωνι κάθ´ ἕκαστον ἔτος πατρῴῳ ὄντι. 
Τί δη ἡμῖν καί ἐκείνοις τοῖς Ἔλλησι, τοῖς παλαιοῖς, ἐστίν, ὦ φίλτατοι; Ἇραγε πότερον, Ἴωνες τό γένος τυγχάνομεν καί ἡμεῖς αὐτοί ὄντες ὥσπερ καί ἐκεῖνοι οἱ Ἀθηναῖοι τό παλαιόν,  τόν Ἀπόλλωνα νομίζοντες εἶναι  πατέρα ἡμῶν ἤ παντελῶς διάφοροι ἐκείνων ἐσμέν;  Εἰσί δη τοίνυν ἔνιοι λέγοντες ὡς ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν Ἰώνων τυγχάνομεν ὄντες. Εἰσί δε καί τινές ἄλλοι λέγοντες ὡς μηδέν πράγμα ἐστίν ἡμῖν τε καί ἐκείνοις καί ὅτι οὔκ ἔστιν ἡμῶν οὐδείς ὅστις τό ἑαυτοῦ γένος εἰδῶς τυγχάνει. Πότερον ἀληθές χαλεπόν εἰπεῖν τινά εἶναι. Πρός δε τούτοις ἀληθές ἐστί ὅτι αἱ τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων ἀρεταί, πλείστου ἄξιαι ἐνομίζοντο τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις. Διά δε τῆς προσηκούσης παιδείας Ἀθῆναι παρεῖχον κατά καιρούς ἀξίους τιμῆς στρατηγούς ἄρχειν τοῦ στρατεύματος ὥσπερ τόν Μηλτιάδην, Θεμιστοκλέα, Κίμωνα, Περικλέα καί ἄλλους πολλούς. 
Τούτων δέ τῶν στρατηγῶν μᾶλλον περί Θεμιστοκλέους βουλοίμην ἄν τούς λόγους συντόμως ποιήσασθαι πρός ὑμᾶς, μνησθείς τῆς μεγίστης ἐκείνης ναυμαχίας ἥ γέγονεν σφοδρά τε καί πάνυ ἰσχυρά ἀνά τόν Σεπτέμβριον τῷ -480 Σαλαμῖνι. Τάς Θεμιστοκλέους ἀγαθάς πράξεις, φίλτατοι, εἰ καταριθμησαίμεθα, ἐπιλίποι ἄν ἡμᾶς ὁ πᾶς χρόνος, ὡς Ἰσοκράτης ἔφην. 
Θεμιστοκλῆς Νεοφύτου καί Εὐτέρπης ἦν, γενηθείς τῷ -527 ἐγγύς τῆς νῦν Ἀναβύσσου. Τό δε γένος αὐτοῦ τά μέν πρός πατρός ἐξ Ἀθηνῶν, τά δε πρός μητρός ἐξ Ἀλικαρνασοῦ ἦν. Ἐνύμφευσεν δε Ἀρχίππην τοῦ Λυσάνδρου ἐξ  Ἀλωπεκῆς. 
Θεμιστοκλῆς πάνυ εὐφυής ἄρχειν τέ καί λέγειν τό πρῶτον παρεγένετο τῇ Μαραθῶνι μάχῃ τῷ -490 ἥ τε πάνυ ἰσχυρά γέγονεν καί ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας, 192 τῶν Ἀθηναίων ἀπέθανον ἐν αὐτῇ. Ἐτι δέ οὖτος ὁ ἀνήρ παρεγένετο τῇ Ἀρτεμισίῳ ναυμαχίᾳ τῷ -480 τε καί τῇ Σαλαμῖνι ναυμαχίᾳ τῇ 22 ἡμέρᾳ τοῦ Σεπτεμβρίου τῷ -480 στρατηγῶν τῶν Ἀθηναίων. 
Θεμιστοκλής εἰς τήν ἀρχήν τῶν Ἀθηνῶν τό πρῶτον ἠρέθη τῷ -493, σφόδρα βουλόμενος τάς Ἀθήνας τάχα καταστῆσαι ἡγεμόνας τοῦ Ναυτικοῦ. Ἐπί τούτῳ, τοῦ Θεμιστοκλέους ἐπιστατοῦντος, τό πρῶτον Ἀθηναῖοι μέγα λιμένα  ἐποιήσαντο  εἰς Πειραιάν.
Ἐκ τοῦ Μιλτιάδου θανάτου τῷ -489 ἡ Θεμιστοκλέους φήμη τε καί ἡ ἰσχύς ἔτι πάνυ ἰσχυροτέρα ἐγένετο παντός ἄλλου τῶν πολιτικῶν, τῶν ἐν τοῖς Ἀθηναίοις. 
Κατά τό -483 καινή ἀργύρου πηγή ηὑρέθη ἐν τοῖς μεταλλείοις πλέον ἤ ἑκατό τάλαντα!!! Κατά τό εἰωθός ἔχρην τόν ἄρτι εὑρεθέντα ἄργυρον τάχα διανεμηθῆναι τοῖς Ἀθηναίοις ὅπερ καί ὁ Ἀριστείδης, ὁ ἐπονομασθείς δίκαιος, σφόδρα ᾔτει παρά τοῦ Θεμιστοκλέους δοῦναι τόν ἄργυρον παραυτίκα τοῖς Ἀθηναίοις. 
Ἀθηναῖοι δε ἡδέως ἐπείθοντο τῷ Θεμιστοκλεῖ μᾶλλον ἤ Ἀριστείδῃ , ἐπίστευον γάρ Θεμιστοκλεῖ, ὅς ἔλεξεν αὐτοῖς ὅτι βέλτιον ἄν εἴη αὐτοῖς ναυπηγήσασθαι τῷ ἀργύρῳ 200 ναῦς μᾶλλον ἤ τόν ἄργυρον αὐτούς λαβείν τε καί τήν πόλην ἐρήμην νεῶν ποιῆσαι. Οὔτω Θεμιστοκλῆς μέγα θαλάσσης κράτος ἐποίησεν ἀρκούντως ἰκανόν τούς Πέρσας ἀπείργειν μή χρῆσθαι τῆς θαλάσσης καί οὔτως Ἀθηναῖοι ἠρέθησαν ἡγεμόνες τοῦ Αἰγαίου. Τό ναυτικόν τῶν Ἀθηναίων τοιοῦτον ἦν πρό τῶν Περσικῶν.

Πέρσαι ἐπί τήν Ἐλλάδαν ἐστράτευσαν πάλιν ὡς δουλωσόμενοι αὐτήν τοῦ Ξέρξου ἡγουμένου αὐτῶν. Καί ὡς ἀληθῶς ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ τε καί φόβῳ ἦσαν πάντες τῶν Ἐλλήνων. Ξέρξης ἡγεῖτο στρατεύματος πλέον τῶν ἑκατό μυρίων ἀνδρῶν τε καί νεῶν ἀμφί τάς 1200!!!!  Ἡ πρώτη σφοδρά μάχη ἐγένετο Θερμοπύλαις Αὐγούστῳ τοῦ -480, τῶν Περσῶν κρατησάντων τῶν Λακεδαιμονίων και  ἀποκτεινάντων Λεωνίδαν τε καί τούς λοιπούς, τούς ἐπισήμους τριακοσίους. Θεμιστοκλῆς δε ναυμαχήσας τῷ Ἀρτεμησίῳ ἐκράτησεν τῶν Περσῶν εἰ καί πολλαί τῶν Ἐλληνικῶν νηῶν ὠλέσθησαν . 
Ὅτι οἱ Πέρσαι ἐπορεύοντο εἰς Ἀθήνας πανστρατίᾳ, Θεμιστοκλῆς τάς Ἀθήνας ἐρήμους ἐποίησεν κομίζων πάντας τῶν Ἀθηναίων, πλήν 500, εἰς τήν Σαλαμῖναν ἔνθα ἀσμένως ἐγένοντο ἀποδεκτοί. 
Τῇ 22 τοῦ Σεπτεμβρίου ἰσχυρά τε καί σφοδρή ναυμαχία ἔωθεν ἐγένετο παρά τά νῦν Ἀμπελάκια Σαλαμῖνος παρά πᾶσαν τήν ἡμέραν. Ἔλληνες ἄδοντες τόν παιάνα "ἴτε παῖδες Ἔλλήνων, ἴτε..." ἐφόρμησαν ἐπί τούς Πέρσας μετά μεγάλης σφοδρότητος καί ἡ ναυμαχία πάνυ ἰσχυρά γέγονεν. Ἠρόδοτος ἀκριβῶς ἱστορεῖ τά τῆς τρομερῆς ναυμαχίας ὡς ἕκαστον αὐτῆς ἐγένετο. Ἔλληνες ἐκράτησαν τῶν Περσῶν παντελῶς!!! Τῶν μέν Περσικῶν νεῶν πλέον τῶν 200 ὡλέσθησαν τῶν δε Ἐλληνικῶν μόνον 40. Μυριάδες τῶν Περσῶν ἀπέθανον καί πᾶσα ἡ θάλλαττα ἐξεπλήσθη Περσῶν νεκύων, γενομένη πᾶσα ἐρυθρά τοῦ πολλοῦ αἴματος!!  Ξέρξης ὁρῶν τό πλῆθος τῶν ὀλλυμένων νεῶν τε καί νεκύων καί μάλα δεδιῶς ἀψ εἰς Περσίαν τάχα ἀπιών ὤχετο. Θεμιστοκλῆς δε ἐγένετο μέγας ἀνήρ καί θαυμαστός ἐν Ἀθηναίοις τε καί τοῖς ἄλλοις. 
Θουκιδίδης φησί τούς Ἀθηναίους οὔκ ἄν ἀρέσασθαι εἰ εὐεργετηθεῖεν πολύν χρόνον ὑπό τοῦ ἰδίου ἀνδρός. Ἀτυχῶς καί οὖτος ὁ λαμπρός εὐεργέτης, ὁ Θεμιστοκλῆς, ἐφθονήθη ὑπό πολλῶν Ἀθηναίων τῆς φήμης τε καί τοῦ ὁνόματος ἐνεκεν. Οὔτως Ἀθηναῖοι σφόδρα ἐβούλοντο κτείνειν αὐτόν ὡς προδότην τῆς πατρῖδος καί αὐτό τοῦτο τάχα ἐννοήσας Θεμιστοκλῆς εἰς Περσίαν λάθρα τῶν Ἁθηναίων κομισθείς, τήν τοῦ μεγάλου βασιλέως προστασίαν ἐδεήσατω. Ἐνταῦθα δε καί ὅτε Βασιλεύς ἠξίωσε παρά τοῦ Θεμιστοκλέους ἀγαγεῖν πόλεμον ἐπί τούς Ἔλληνας, δηλητήριον ἐξέπιεν καί ἀπέθανεν. 
Ούτως, φίλτατοι, ὁμολογεῖται τόν Θεμιστοκλέα τετελευτηκέναι!!! Ἔρημος φίλων τε καί οἰκείων, μακράν τῆς πατρίδος ὤλετ´ ἄκλαυτος εἰς τήν χώραν τῶν πολεμίων!!!! 
Ὁποία τινά μοῖρα ἔθηκαν ἀθάνατοι τῷ Θεμιστοκλεῖ, ὦ φίλοι Ἔλληνες !!!! 
Μνήμη ἀγήραντος!!!  

Χαίρετε.

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top