Ἀδύνατον μοι ὥστε Σωκράτους τινά σοφώτερον ἑλέσθαι!!! Εἰσί δε τινές ὑμῶν, ὡς ἔγωγε πυνθάνομαι, βουλόμενοι πυθέσθαι παρ´ ἐμοῦ τό αἴτιον, ἔνεκα οὗ, Σωκράτην αἰροῦμαι ἀντί παντός ἄλλου τῶν φιλοσόφων τε καί δή ἴνα τί οὔτω μέγα φρονῶ περί αὐτοῦ. Τόν Σωκράτη γάρ πολλοί ὁρῶσιν με ἐπαινεῖν πολλάκις τῆς σοφίας, ἐπί τῆς ἐν facebook στήλης μου. Καί οὐδέν δη ἐν μέσῳ ἐστί κωλύειν με νῦν ἀφηγήσασθαι ὑμῖν τί ποτέ ἐστι τό αἴτιον τούτου. Σωκράτη γε ἴστε οἶος τε ἦν, καί ποδαπός καί τίνος υἱός καί ὅπως τόν βίον ἐτελεύτησεν. Γέγραπται δη μοι καί ἄλλοις, πολλάκις δη περί τούτων ἐπί τῶν ἐν facebook στηλῶν. Ἄρξομαι δε ἀπό τάς διαφοράς τοῦ Σωκράτους πρός τούς λοιπούς τῶν φιλοσόφων λέγειν.
Πρῶτον μέν οὖν οὐδείς Σωκράτους δοῦλος τε ἤ ἀνδράποδο οὔποτε ἐκέκλητο, ὡσαύτως δε οὐδέ πληγάς ἔλαβε μαστιγωθείς ὑπό Σωκράτους ὡς οἱ πολλοί ἐλάμβανον συχνάκις ὑπό τοῦ Πλάτωνος!!! 
Ἤν δε Σωκράτης ἀεί ποτε μόνος τῶν Ἀθηναίων ὅστις οὐ μόνον ἀνδράποδα οὔκ ἀπεδέχετο τό παράπαν ἀλλά ἀεί ποτε αὐτός ἑαυτόν ραδίως παρεῖχε χρήσιμον τοῖς βουλομένοις μανθάνειν, διδάσκων περί ἠθικῆς, ψυχῆς καί φιλανθρωπίας, εἴτε Ἔλληνας, εἴτε δούλους, εἴτε ξένους!!!!. Καί ὁ μέν οὖν Σωκράτης καθ´ ἐκάστην μετ´ ἀνθρώπων ἦν, διαλεγόμενος καί διδάσκων σοφίαν, οἱ δέ πλεῖστοι τῶν λοιπῶν φιλοσόφων σπανίως παρεῖχον ἑαυτούς ἐν τῷ μέσῳ διδάσκειν ἀνθρώπους καί δή πολλάκις ἐκατηγόρουν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς. Οὔτως γε οἱ τότε ἄνθρωποι ἀλλά καί οἱ νῦν διά Σωκράτη ὀρθῶς φρονοῦντες βέλτιοι γεγόνασιν. 
Τό δε δεύτερον Σωκράτης οὐ περιττώς ἀμπέχετο ὥσπερ Ἀριστοτέλης ἀλλά κάτω τοῦ γόνατος ἀεί σεμνώς περιετίθετο τά ἱμάτια. Οὐδέ ἐχρῆτο περιέργῳ ἱματίῳ τε καί ὑποδέσει ὤσπερ  Ἀριστοτέλης τε καί Ἐμπεδοκλῆς ἀλλά τό αὐτό ἱμάτιον τε καί ὑποδήματα ἔφερε χειμῶνος τε καί θέρους!!!! 
Ἐκείρετο δήτα κουράν εὐήθη ὥσπερ καί οἱ λοιποί τῶν Ἀθηναίων καί οὐχί ώσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν τότε φιλοσόφων οἵ ἀηθῶς κεκαρμένοι συνδιελέγοντο ἀνθρώποις ὥσπερ καί Ἐμπεδοκλῆς. Ἕτι δε δήτα οὐδέ τό σώμα ἐκαλλύνετο Σωκράτης ὥσπερ Ἀριστοτέλης δακτυλίους πολλούς φορῶν, ἀλλά τήν ψυχήν ἐκαλλύνετο ὡς βέλτιστη ἔσται!!!
Πάντες δε τῶν ἐν Ἀθήναις ἀνθρώπων ἠρέσκοντο τῷ Σωκράτους βίῳ τε καί δή τήν περί τό σῶμα κατασκευήν αὐτοῦ. Καί οὐδείς ὡς ἀληθῶς πώποτε τῶν ἀνθρώπων ἤκουσεν Σωκράτους λέγοντος τί αἰσχρόν τε καί οὐδέ ποτε εἶδε αὐτόν μεθύοντα. 
Νομίζω, φίλτατοι, καίτοι πολλά παραλιπών, ἀρκετά μοι εἰρῆσθαι ὑμῖν περί Σωκράτους. 

Οὐκοῦν εἰκός με πλείω εὔνοιαν ἔχειν τῷ Σωκράτει ἥ τοῖς ἄλλοις τούτων ἔνεκεν.!!!! 

Χαίρετε. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top