Ἐπί τίνι οὖν τῶν ἡμετέρων πρωθυπουργῶν, φίλτατοι, οἱ Νεοέλληνες μέγιστον φρονοῦσιν; Τίνα οἴονται ἄξιον ἐπαίνου εἶναι καί πολλάκις μνημονεύουσιν τῶν ἔργων αὐτοῦ; Ἔχετε εἰπεῖν; Εἰ οὔκ, ἐγώ λέξω ὑμῖν τοῦτο. Τόν Καποδίστριαν. Ναί μήν ὁρθῶς μου ἠκούσατε , τόν Καποδίστριαν!!! Καί πῶς οὔκ ἄν τις φαίη τοῦτο πολλοῦ ἄξιον τε καί σπουδαῖον εἶναι, λογιζόμενος ὅτι πολλοί τῶν νῦν Ἐλλήνων λοιδοροῦσι τε καί κακηγοροῦσιν πάντας τούς πολιτικούς, μάλιστα δε τούς πρωθυπουργούς, ἀνικανότητος ἔνεκα; Ἴσως ἄν τίς ὑμῶν εἶποι ἴνα τί ταῦτα λέγω καί τί τό αἴτιον ἐστίν; Ἀκούετε δη. 
Τῇ γάρ προτεραίᾳ ἡμέρα γενόμενος κατά τό Σύνταγμα ὧ το Mac Donald, ἐνταῦθα ἀσμένως συνέτυχον τινί τῶν ἐμῶν γνωρίμων, τῷ Ἀλεξάνδρῳ. 
Ἀλέξανδρος ἰδών με ἔφη "Χαῖρε Εὐμήχανε!! Πῶς ἔχεις τῆς ὑγείας; Μάλα χαίρω ὁρῶν σε!! Τι οὐ πριώμεθα coca-cola ἐκ τοῦ Mac Donald, ὅπως διαλεγώμεθα ἀλλήλοις περί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων;" Καί οὔτως ἅμα πίνοντες διελεγόμεθα εὖ ἀλλήλοις. 
"Οἶσθα οὖν", ἔφη Ἀλέξανδρος "τί ἔθνος ἡλιθιώτερον τῶν Ἐλλήνων πολιτικῶν καί δή τῶν πρωθυπουργῶν; Ἔμοιγε τον Καποδίστριαν μόνο ἡγοῦμαι ἄξιον εἶναι  ἐπαίνου τε καί μνήμης, ὅς ἄνευ μισθοῦ τῆς Ἐλλάδος ἦρχεν. Εἰσί δε καί πολλοί ἄλλοι τῶν νῦν Ἐλλήνων οἵ ὁμολογοῦσι τά αὐτά ταύτα περί τοῦ ἀνδρός" 
Καί ἐγώ τόν Καποδίστριαν ἐθαύμασα εἰ ὡς ἀληθῶς τοσοῦτον ἰκανῶς τε καί σεμνός ἦν. 
Οὔτως ἔδοξε μοι καλόν εἶναι σπουδᾶσαι περί τόν Καποδίστριαν καί διά βραχέων γρᾶψαι ἐπί τοῦ facebook περί τοῦ ἀνδρός. Ἴθι οὖν ἐξετάσωμεν τά ἔργα αὐτοῦ. 
Καποδίστριας ἦν Ἔλλην τό γένος(;), τῶν δήμων Κερκυραῖος, γενηθείς τῷ 1776 καί τελευτήσας τῷ 1831 ἐν Ναυπλίῳ. 
Οὖτος εὐγενείᾳ διαφέρων ἦν τῶν λοιπῶν ἐκ νέου, ἀλλὰ καί φιλοπατρίᾳ. Ὅτι δε ἀεί φροντίζων ἐτύγχανε τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἔμπειρος ἐγένετο ἄρχειν. Οὔτως ἠρέθη γραμματεύς Ἰονίου πολιτείας ἐν ἔτει 1803. Ἐπειδή δε Ιόνιος πολιτεία ἑάλω ὑπό τῶν Γάλλων, Καποδίστριας κομισθείς εἰς Ρωσικήν αὐτοκρατορίαν μέτοχος ἐγένετο τοῦ διπλωματικοῦ Ρωσικοῦ ἔθνους. Ἐνταῦθα αὖ τάχα ἡρέθη πάλιν ὑπουργεύειν πρό τῶν λοιπῶν Ρώσων, ἱκανότητος ἔνεκεν. Οὔτως ὑπουργεῖν ἡρημένος τῶν Ρωσικῶν ἐξωτερικῶν πραγμάτων διετέλεσε ἀπό τοῦ 1815 ἄχρι τοῦ 1822 ὅτε καί ἤρχθη ἡ καλουμένη Ἐλληνική ἐπανάστασις. 
Ἐν ἔτει 1827 κυβερνᾶν κατεστάθη τήν Ἐλλάδαν ὑπό τῆς Ἐθνικῆς συνελεύσεως γενόμενος πρῶτος ἐν κράτει Κυβερνήτης. Λέγονται δέ οἱ Ἔλληνες διά τόν Καποδίστριαν βελτίους γεγογέναι!!! 
Εἰ καί πάνυ χαλεπά τά τότε, Καποδίστριας καλά ἔργα ἐπεχείρησεν τε καί ἄριστα τήν Ἐλλάδαν διῴκησεν κατά τήν ἀρχήν αὐτοῦ. Πρῶτος τήν Ἐλλάδα χώραν ἐλευθέραν ἐποίησεν καί νόμους ἔθηκε δημοκρατικούς καί ἐσπούδασε ὅπως ὡς βέλτιστοι δόξουσιν τοῖς Ἔλλησιν. 
Ἔτι δε στράτευμα συνέλεξε Ἐλληνικόν καί ναῦς ἐπλήρωσεν ὥστε ἱκανός εἶναι σώζειν τούς Ἔλληνας. 
Καί νόμισμα Ἐλληνικόν ἐκόπη, τό καλούμενον " φοίνιξ", ὡς σύμβολον τῆς ἀλλαγῆς ἔνεκεν. Διδασκαλεῖα Ἐλληνικῶν ᾠκοδόμησε κατά πᾶσαν τήν Ἐλλάδαν ὡς καί τράπεζας, θεραπευτήρια καί ἄλλα.
Ἦν δε οὐ μάλα εὔποτμος. Κατά τήν τριακοστή πρώτη τοῦ Ὁκτωβρίου ἐν ἔτει 1831 καί περί πλήθουσαν ἀγοράν ἔνθα καί Καποδίστριας ἐτύγχανε ὤν, ἐλθόντες παρά Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη φονείς ἀπέκτειναν ἐν τῷ μέσῳ αὐτόν!!!!  


Μνήμη ὰμάραντος!!!!!

Ὑγιάνατε.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top