Τὰ μὲν οὖν ἀριστεῖα τοῖς Ἕλλησιν ἀναθετέον.... 


Τηλεοράσεως χθές ἠκροώμην ἀγγελλούσης τά καινότερα περί τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐλεύσεως  Ὀμπάμα. Ἆραγε τί, φίλτατοι, οἴεσθε τό καινότερον εἶναι; Ἤκουσα οὖν ὅτι μέλλοι Ὀμπάμα, ἐν Πυκνί ἐλθών, ἀγορεύσειν πρός τούς ἀνθρώπους λόγον ὡς Περικλῆς ἠγόρευεν!!!! Καί τοῦτο μόνον μηνύει τοῖς πᾶσιν ἡμῖν ὅτι ἀγλαά τέκνα προγόνων ἀγαθῶν ἐσμέν καί οἶμαι, ὀρθῶς ἔχει διὰ βραχέων ἡμᾶς ἐπιμνησθῆναι οἴων προγόνων ἀγαθῶν ἐσμέν. 
Εὖ γάρ ἴστε ὅτι Ἑλλάς ἦν δή τό παλαιόν πάνυ ἀξία χώρα καί ὑπό πάντων ἀνθρώπων ἔτι καί νῦν ἐπαινεῖσθαι, μάλιστα δε πρῶτον καί μέγιστον όλων ὅτι ἐτύγχανε οὖσα δημοκρατική τε καί ὅτι ἀεί ἐπί τούς νεωτερισμούς ἐτρέπετο ὥστε ὑπερέχειν πάντων τῶν ἄλλων. Δεύτερον δέ ἐπί τούτοις, ἀλλά καί τοῦτο μέγιστον, ὅτι μάλιστα θεοφιλής ἐτύγχανεν οὖσα πάντων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. 
Καί πόθεν ἄν ὀρθῶς εἴη με ἄρξασθαι τήν ἀρχαίαν Ἑλλάδαν ἐπαινεῖν; Κατά γε τήν ἐμήν δόξαν, τοῦ λόγου χρή με ἄρξασθαι ἀπό τῆς πολιτείας αὐτῶν. Εὖ ἴστε ὅτι οἱ ἡμῶν πρόγονοι πρῶτοι κατεσκευάσαντο πολιτείαν δημοκρατικήν, ἥ δημοκρατία τοῦ πλήθους ἐκαλεῖτο. Καί τοῦτο, ἡ τοῦ πλήθους δημοκρατία, μοι δοκεῖ ἐκείνων κάλλιστον εἶναι πάντων τῶν λαμπρῶν διαπεπραγμένων ἔργων. Ὅτι δέ δημοκρατία ἐγένετο οἶον τε ἦν αὐτοῖς πρώτους τέχνας τε καί ἐπιστήμας παιδεύεσθαι ὥσπερ φιλοσοφίαν, ἀστρονομίαν, θέατρον, γεωμετρίαν καί ἄλλας πολλάς, οἷαι οὐχ ἕτεραι ἐγένοντο κατά πᾶσαν τήν γῆν. Εἰρήνης δε γενομένης ἀλφάβητον πρῶτοι κατεσκευάσαντο καί οἷον τε ἐγένετο αὐτοῖς παιδεύεσθαι τε καί διδάσκειν τέχνας τούς ἀνθρώπους. Ἀπό τοῦ τότε ἄχρι καί τοῦ νῦν, τῷ Ἑλληνικῷ ἀλφαβήτῳ χρῶνται οἱ ἄνθρωποι κατά πᾶσαν τήν γῆν μελετᾶν!!!!! 
Τοσοῦτο δε τῇ εὐγενείᾳ τε καί τῇ παιδείᾳ, ὑπερεῖχον πάντων τῶν τότε λαῶν ὥστε ἐκείνους τούς Ἕλληνας ἔτι καί νῦν τό πλῆθος οἴονται πατέρας εἶναι ἡμῶν, τῶν ἀνθρώπων, οὐ μόνον πάντων τῶν τεχνῶν τε καί ἐπιστημῶν ἀλλά συμπάντων τῶν ὠφελίμων ἐν τῇ γῇ ὄντων. 

Ἡμεῖς φίλτατοι, οἱ νῦν Ἕλληνες, τῇ αὐτῇ διανοίᾳ τε καί πολιτείᾳ τῶν προγόνων ἡμῶν μή χρώμενοι, πολιτείαν ἀθλίων κατασκευασάμεθα καί οὔτω βίον ἄθλιον διάγομεν. Ἡμῶν οἱ πλεῖστοι πένητες χρημάτων τυγχάνομεν ὄντες!!! Πολλοί τῶν Ἑλλήνων ἄδειπνοι καθεύδουσιν καί πάνυ βαρέως φέρουσι τάς παρούσας συμφοράς. Πρός δε τούτοις, ἄλλοι πολλοί οὐ δύνανται τῶν σφετέρων γυναικῶν τε καί παίδων ἐπιμελεῖσθαι καί οὔτως ἐπί ἐλεημοσύνῃ τρέπονται ἵνα οἷον τε ἐστι αὐτοῖς τρέφειν τά σφέτερα τέκνα!!!!  
Εἰς τοσαύτη δε ἔνδειαν χρημάτων ἤκομεν ὥστε οὔτε τούς νέους δυνάμεθα παιδεύειν κοσμίως, μή προσαγορεύειν ἀλλήλους "μαλάκα", οὐδέ τούς πατέρας ἡμῶν γηροτροφεῖν ἀξίως!!!  Πολλάκις, ὦ Ἕλληνες, ἐγὼ ἐντετύχηκα πένησιν ἐν τῷ καλουμένῳ "μετρό", καὶ οἶδα οἵα ἐστίν ἡ Ἑλλήνων ἔνδεια. 
Τό δέ χείριστον ὅλων ἐστι τόδε: Τό πλῆθος τῆς ἑκάστοτε ἀρχῆς οἴονται βέλτιον αὐτοῖς εἶναι χρηματίζεσθαι  ἤ μάχεσθαι ὑπέρ Ἑλλάδος!!!!! Καί οὔτω τῶν πολιτικῶν ἐστι, κλέπτειν λάθρᾳ τά δημόσια!!!
Τοιοῦτον δε τόν τρόπον ἦρξαν τῇ Ἑλλάδι πάντα τά ἀνομίας νοσήματα!!! 

Οὗτός ὑμῖν ὁ λόγος, ὦ φίλοι, ὁ ἐμός περί τῶν τότε ἀλλά καί τῶν νῦν Ἑλλήνων ἐστίν. 

Καλήν ἡμέραν λέγω ὑμῖν τοῖς πᾶσιν καί εἴθε εὖ ἔχοιτε, ὦ φίλοι Ἕλληνες καί εὔχομαι τούς θεούς διδόναι εὐημερίαν τέ καί ὑγίειαν πάλιν τοῖς Ἕλλησιν.

Χαίρετε.

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top