Συμφορά δεινή αὖ ἐπεγένετο τοῖς ταλοῖς, φίλοι λληνες, μέσας νύκτας γενομένης. Ἐξαίφνης καί διά μακροῦ χρόνου Ἰταλία  δεινῶς αὖ πάλιν  ἐκινήθη  ὑπό ἱσχυροπλήκτου σεισμοῦ λίγον πρότερον καί πάντας τῶν Ἱταλῶν τρόμος μέγας εἷλεν τούτου νεκεν . 
Καί ὡς ἀληθῶς, φίλτατοι, τό τρίτον αὖτις νῦν, σφοδρότατα ἐσείσθη Ἰταλία, οὐχ ἧττον τῶν 6,9 βαθμίδων τῆς Ρίχτερ τήν δύναμην, τοῖς εὖ ἐπισταμένοις!!! Οὖτος ὁ σεισμός ἐγένετο εἰς βάθος ἀμφί τά εἴκοσι στάδια, ἐγγύς τῆς πρωτευούσης Ρώμης, ὡς εἴρηται τοῖς Ἀμερικανοῖς. 
Τό παρόν τρίτον πλῆγμα ὁδυνηρότερον τῶν προτέρων ἐστί καί μυριάδες τῶν οἰκιῶν ἐνεβλήθησαν ὁλοσχερῶς, ὰμφί τάς τρεῖς μυριάδας ὡς τηλεοράσει εἴρηται, καί πλέον τῶν τριακοσίων Ἰταλοί, πολλά τραύματα λαβόντες ὑπό τοῦ σεισμοῦ, εἰς νοσηλευτήρια ἐκομίσθησαν ληφθησόμενοι θεραπείαν. Τοσοῦτο δε τό μέγεθος ἰσχυρός ἦν ὁ σεισμός ὥστε χάσμα μέγα ἐγένετο κατά πάντα τόν τόπον καί ἐρράγησαν πᾶσαι αἱ ὀδοί τε καί τί τῆς χθονός. 
Ἱταλῶν τό πλῆθος οἴονται ὅτι σεισμός ἔτι ὁδυνηρότερος τῶν παρόντων τάχα ἐλεύσεται κατά πᾶσαν τήν Ἱταλίαν καί τούτου ἔνεκεν λείπουσιν τάς πόλεις. Ὅτι δε ἀοίκητα καί ἔρημα κατεστάθη τά πληγέντα χωρία, τό πλῆθος τῶν ἀστέγων διεκομίσθησαν ὑπό τῆς ἀρχῆς εἰς ξενοδοκεῖα μακράν ἐστιῶν. Πλειστάκις, φίλτατοι, κατά τό πρότερον πολλοί σεισμοί γεγόνασι ἐν τῇ Ἰταλίᾳ ἀλλά οὔπω τε δεινότεροι τοῦδε, τό μέγεθος τε καί τήν διάρκειαν!!! 

Εἰ καί εἰκός ἐστί τινάς τῶν ἀνθρώπων ἀποθνήσκειν σφοδρῶν σεισμῶν, τῶν νῦν Ἱταλῶν οὐδείς ἀπέθανεν τοῦ σεισμοῦ ἐχόντων ὁρθήν πρόληψιν περί τούτου. Εὖ γάρ ἴστε, φίλτατοι, ὅτι παρεσκεύασται τοῖς Ἰταλοῖς παιδιόθεν ἐν τοῖς διδακτηρίοις προλαμβάνειν τε καί προφυλάττειν ἑαυτούς τούς σεισμούς και οὕτω οἶον τε ἐστίν αὐτοῖς μή ραδίως ἀποκτείνεσθαι ὑπό τῶν σεισμών. 
Εἰ τόν αὐτόν τρόπον σεισμός ἐγένετο ἐν λλάδι μάλα πολλοί τοἱ νέκυοι ἐγένοντο ἀν. Καί τούτου νεκεν ἀξία ἡ Ἰταλία, ὑπό πάντων ἀνθρώπων ἐπαινεῖσθαι. 
Οὐκοῦν καί ἡμεῖς αὐτοί μοι δοκεῖ ἄξιον εἶναι ἰδεῖν τε καί μαθεῖν καθ´ οἶον τρόπον χρή ἡμᾶς προφυλάσσεσθαι  τούς σεισμούς. 

Χαίρετε.  0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top