Τῶν Ἑλλήνων τό πλῆθος μάλα ὀργίζονται τοῖς καίουσι τήν Σημαίαν, χαλεπαίνοντες δε μάλιστα τῷ Τσίπρᾳ καί μέμφοντες αὐτῷ ὅτι τά ἐναντία νῦν πράττει ὧν παρῄνει ἡμῖν τῶν ἐκλογῶν πρό!!! Τούτου δε ἕνεκα πολλοί τῶν Ἑλλήνων ἀπιστοῦσιν καί οὔκ ἔτι πείθονται τοῖς ἄρχουσιν. 
Εἰσί δε καί τινές τῶν νέων, ἀεί φοιτῶντες περί τά Ἐξάρχεια, οἵ ἐπηρεάζουσιν παλαιόθεν ἀλλήλοις καί φθονοῦσιν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, μάλιστα δε πάντων τῇ ἑκάστοτε καθεστηκυίᾳ ἀρχῇ. 
Οὖτοι οἱ νέοι, ὕποχοι τοῖς νόμοις, χρώμενοι μαρμάροις τε καί λίθοις καί μολότωφ, ἀεί προσβάλλουσι τῇ ἀστυνομίᾳ καί τοῖς παντίοις κακοῖς περιπίπτουσιν. Πρός δε τούτοις ἀμφισβητοῦσι τῇ ἀρχῇ καί ἐρίζουσιν τοῖς πᾶσιν καίοντες καί λοιδοροῦντες Ἑλληνικάς σημαίας, διδασκαλεῖα, ἁμάξας καί πᾶν ὅτι ἄν ἐγγύς αὐτῶν ᾖ!!!! Καί οὔκ ἔστιν οὐδείς τῶν ἀρχόντων, ὅστις βούλεται ἐμποδίσειν αὐτούς, τούς ἐκνόμους,  μή πράττειν τοιαύτας ἀνομίας καί ἔτι δε τήν ταραχήν πειράσασθαι κατασβεννύναι.
Τό δέ ἀληθῶς κακόν τούτου ἐστί τόδε: Τῶν Ἑλλήνων οἱ πλεῖστοι οἴονται ἀστυνομίαν ἀσθενεστέρα τῶν ἐκνόμων εἶναι καί οὐχ οἶον τε ἐστίν αὐτῇ εἰσιέναι εἰς Ἐξάρχεια ἐπ´ αὐτοφώρῳ ἑλεῖν τούς ἐκνόμους!!!! Ἔτι δε ὅτι οἱ ἔκνομοι τά ἐξάρχεια ἑαυτῶν ἐποιήσαντο κατά τό λεγόμενον "κράτος ἐν κράτει" ἐν ᾧ πράττουσιν οἶον ἄν θέλωσιν !!!!!!  Καί τίνα χρή ἡμᾶς μέμφειν περί τούτου, οὐκ ἔστιν ὅστις οἶδεν.!!!! 
Πρός δε τοῖς ἐκνόμοις τούτοις εἰσί καί τινές βουλευταί τῆς νῦν ἀρχῆς προγράφοντες τῇ τηλεοράσει ὡς οὐ χρή τούς ἐκνόμους ὑπέχειν δίκην τε καί τιμωρίαν τῆς καύσεως καί ὡς οὐδέν ἄξιον τι ἐστί ἡ σημαία ἡμῶν ἀλλά ὑφασμάτιον τι ὥσπερ πάν ἄλλο τι ὑφασμάτιον ἐστίν!!!!  
Ἔτι δε λέγουσιν ὡς οὐδέν κακόν ἐποίησαν οἱ τάς σημαίας καύσαντες καί πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίκην μή διδόναι τοῖς ἐκνόμοις!!! 
Πολλοί δε τῶν Ἕλλήνων ἀκούοντες αὐτῶν ὀργίζονται αὐτοῖς καί οἴονται ὅτι δικαίως ἄν δίκην ὑπέχοιντο οἱ ἄρχοντες οὖτοι, τῶν λεγομένων!!!
Εἰσί δε καί τινές ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων λέγοντες ὡς ὑπό ἀλλοφύλων καί δή Ἀλβανῶν αἱ σημαῖαι μᾶλλον κατακαίονται ἤ Ἑλλήνων!!! Τίς Ἕλλην, λέγουσιν, οὕτω μαίνεται ὅστις βούλεται τήν Ἑλλάδαν κακῶς ποιήσει; Οὐδείς!!! Φωτογραφίας δε Ἀλβανῶν δεικνύουσιν τῷ facebook καιόντων σημαίας!!!  Ὅτι δε κεκαλυμμένας σάκῳ τάς κεφαλάς αὐτῶν ἔχουσιν οἱ ἔκνομοι, οὐχ οἶον τε ἐστι ἡμῖν εἰδέναι τήν ὄψιν αὐτῶν καί εἰπεῖν οἶον τό φύλλο αὐτῶν ἐστιν. 
Φανερό δε νῦν τοῖς πᾶσι ὅτι οὐ βουλεύεσθαι ἔτι ὥρα, ἀλλά βεβουλεῦσθαι, φίλοι Ἕλληνες, ὡς Κρίτων ἔφη Σωκράτει!!!  Χρή τό κράτος ἀεί δικαίαν ζημίαν ἐπιτιθέναι τινί ἄν τῶν νόμων τι παραβαίνῃ. 
Τί ἄν ἡμῖν ποιητέον νῦν εἴη; Οὔκ ἔχω τί λέγω. Ἀνάγκη δε ἐστί τοῖς ἐκνόμοις, τοῖς πᾶσι, μεταβάλλεσθαι ἐπί τῷ ἀγαθῷ καί ούκ ἔτι τήν Ἑλλάδαν βλάπτεσθαι ὑπ´ αὐτῶν. Τούς δέ ἄρχοντας χρή, οὕς εἱλόμεθα ἄρχειν ἡμῶν, μεμνῆσθαι ὅτι τήν Ἑλλάδαν φυλάττειν αὐτοῖς παρεδώκαμεν μᾶλλον ἤ βλάπτειν. Σύμφορον μοι δοκεῖ εἶναι τοῦτο τοῖς πᾶσιν.

Χαίρετε.

Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top