Τῇ προτεραίᾳ ἑβδομάδι, φίλοι Ἕλληνες, τά κακῶς γεγενημένα τοῖς Ἕλλησιν ὑπό τῶν μνημονίων, ἅ ὥσπερ λαίλαψ ἐπιπεπτώκασι τοῖς ἀγαθοῖς Ἕλλησιν, ἀπέφηνε ἐκθέσει ὁ ΟΟΣΑ. 
Ὡσπερ ἐν ἐκθέσει ΟΟΣΑ φησίν, οἱ πτωχοί τῶν Ἑλλήνων αὔξονται ἐς πλῆθος καθ´ ἑκάστην ἀπό τῶν μνημονίων καί τοῦτον τόν τρόπον οἱ μετέχοντες βίου πτωχοῦ καί πένητος, πλείονες εἰσί νῦν ἐν Ἑλλάδι μᾶλλον ἤ ἐν τινί ἄλλῃ χώρᾳ τῶν μετεχουσῶν τοῦ ΟΟΣΑ. 
Ἔτι δε φήσι ὅτι πολλοί τῶν πλουσίων Ἑλλήνων πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γεγόνασιν τῶν μνημονίων ένεκεν!!!!! 
Πόσος τις ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων οἴεσθε, φίλτατοι, μετέχουσιν βίου πένητος; Ἐν τῷ παρόντι, κατά τόν ΟΟΣΑ, τῶν Ἑλλήνων τό 35,2% εἰς τό μέσον πρός τάς μεγίστας καί ἐλαχίστας προσόδους τῶν μετεχουσῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ(50%) εἰσίν, ἀπό τοῦ 11,4 % πρό τῶν μνημονίων, ἦ μήν πλέον τῶν πεντήκοντα καί τριακοσίων μυρίων Ἑλλήνων!!!! 
Κατά τήν ἔκθεσιν, ἐν ᾗ ΟΟΣΑ ἀπέφηνε γνώμην καί περί ἑτέρων 35 χωρῶν μετεχουσῶν αὐτοῦ, οἱ πτωχοί τῶν Ἑλλήνων διαβιοῦσιν ἐπί τοῖς χαλεποῖς μεγάλοις φόροις τε καί δασμοῖς, οἶον τά χίλια εὐρώ προσόδου ἐπί τοῖς τριακοσίοις Εὐρώ τοῦ ἔτους, ἐπί τῷ δεινῷ ΕΝΦΙΑ, ἐπί τῇ καλουμένῃ "εἰσφορά ἀλληλεγγύης" καί ἐπί πολλοῖς ἄλλοις χαλεποῖς δασμοῖς τε καί φόροις.
Ὡς ἀληθῶς, ὦ φίλοι, οὔκ ἔστι τοῖς Ἕλλησιν χρήματα ὁπόθεν ἐκτίσουσιν τούς χαλεπούς τούτους φόρους καί τούτου ἕνεκεν ἤ ὑποτιθέασιν ἐνέχυρον τάς οἰκίας τε καί πᾶσαν τήν οὐσίαν ἧν κέκτηνται χάριν ἀργυρίων ἤ οἴχονται εἰς Εὐρώπην, οἱ μή κατέχοντες οὐσίαν, ἀπολιπόντες οὔτω τήν Ἑλλάδαν τό λοιπόν.
Καί οὔκ ἄν τίς ἀποροῖ παραδειγμάτων, φίλτατοι, λέγων περί τό πλῆθος τῶν νέων, τῶν ἀπολιπόντων τήν Ἑλλάδαν. Εἰσί δέ καί τινές ἄλλοι τῶν πτωχῶν Ἑλλήνων οἵ ἑαυτούς ἀποκτείνουσιν ἀπορίας χρημάτων ἕνεκεν!!!!! 
Εὖ γάρ ἴστε, φίλοι, ὅτι οἱ δεινοί δανεισταί ἀφηρήκασιν ἡμῶν πάντα τά ἀγαθά ἅ διά παντός τοῦ προτέρου χρόνου ἐκεκτήμεθα. Δῆλον δε τοῖς πᾶσιν ἐστί ὅτι τῶν μνημονίων ἕνεκα πολλά προείκαμεν τῶν ἑαυτῶν τε καί κοινῶν ἀγαθῶν. Ἔλαβον δε οἱ δανεισταί καί ἔτι λαμβάνουσι πάντα ταῦτα, τά ἀγαθά, ἅ βούλονται συμφερόντως αὐτοῖς λαβεῖν, οὐδενός τῶν ἀρχόντων κωλύοντος ἤ μέμφοντος αὐτούς.!!! 
Τό δε χείριστον πάντων προείκαμεν καί τῆς ἐλευθερίας ἧς ἐκεκτήμεθα τό πρότερον τῆς κρίσεως, ἀμελήσαντες πάντων ὧν ἔδει ἡμᾶς πράττειν τε καί φυλάττειν τήν πατρίδαν. Καί τοῦτο ὄνειδος τῶν ἡμετέρων πολιτικῶν τέ καί ἡμῶν αὐτῶν τῶν πολιτῶν, λέγεται εἶναι καί ἐστίν τοῖς εὖ φρονοῦσιν. 
Τί χρή τούς ἄρχοντας τε καί ἡμᾶς νῦν ποιήσασθαι; 
Πολλάκις, οἶμαι, εἴρηται τοῖς εὖ φρονοῦσιν ὅτι χρή νῦν τούς ἄρχοντας βουλεύεσθαι ἄμεινον καί δή πῶς ἄν δυνατόν εἴη προσάγειν ἔργα ἐν τῇ Ἑλλάδι ὡς μάλιστα τάχιστα καί συμφερόντως ἡμῖν. Καί ἔγωγε σύμφημι τούτοις τοῖς λόγοις καί παραινῶ τοῖς ἄρχουσι  προσάγειν ἔργα κατ´ ἀγρούς, κατά τεχνολογίαν, θαλάσσια ἔργα, ἔργα ἠπείρου καί πᾶν ἄλλο ἔργον ὅ ἡμῖν συμφέρον ἐστίν!!
Τοῦτο τόν τρόπον μόνον, ἔξεστι τοῖς ἄρχουσιν προσφέρειν ἐργασίαν εἰς ἀέργους Ἕλληνας. Οἱ ἄνθρωποι, φίλοι, βέλτιστοι ἑαυτῶν γίγνονται ὅταν εὖ προσόδους ποιοῦνται ἐργασίᾳ. Τυφλός τά ὄμματα ἄν τίς πρέποι εἶναι ὥστε μή εἰδέναι εἰς οἶον ἐνδείας ἤκομεν τῶν μνημονίων ἕνεκεν. Οὕτως, οὐδεμία τοῖς ἄρχουσιν πρόφασις ἐστί νῦν, τοῦ μή δρᾶν ἔργα ἀγαθά ὑπέρ Ἑλλάδος καί μαλακοί καρτερεῖν!!!! 

Ὡς Εὐριπίδης φησίν, φίλοι, ἐν τῇ Ἑκάβῃ "τόν πάντα δέ ὄλβον ἦμαρ ἕν μ´ ἀφείλετο". Τοιοῦτο τί ἐγένετο καί ἡμῖν, φίλοι Ἕλληνες, ὑπό τῶν Εὐρωπαίων!!! " Ἀφείλοντο ἡμᾶς πάντα τόν ὄλβον ἐξαίφνης ἦμαρ ἕν"!!!   

Χαίρετε. 

Εὐμήχανος.   

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top