Καί μήν ἡ νύξ, ὦ φίλοι, καταστρέφει εἰς ὥραν τρίτην πρωίας καί ἐγώ ἔτι ἀγρυπνῶν τήν νύκτα, λογίζομαι καί ἀπορῶ ποῖον τό ἀληθινόν αἴτιον τῶν συμφορῶν ἡμῶν ἐστίν. Ἡ ἡμῶν λίαν πεφημισμένη Πατρίς, ὦ Ἕλληνες, ὑφ´ ἡμῶν αὐτῶν κατεστράφθαι ὡς μοι δοκεῖ καί οὔπω δέ πρότερον εἰς τοσοῦτον καταστροφῆς ἧκε, ἀφ´ οὗ ἔγωγε οἶδα!!
Καί ὡς ἀληθῶς ἐκ τοῦ κακοῦ ἐπί τά κακίονα ἐρχόμεθα καθ´ ἕκαστον ἐνιαυτόν. Τό γάρ πρῶτον αἴτιον τῶν συμφορῶν τούτων ἔγωγε οὐκ ὀρθῶς τέ καί ἀκριβῶς οἶδα, φίλτατοι Ἕλληνες, οὔτε μέν ἀπό ποίου χρή ἡμᾶς εὐλαβεῖσθαι οὔτε δε εἰς ποῖον χρή ἡμᾶς ἱέναι τε καί σωθῆναι!!! Ἄξιον τοίνυν γε μοι δοκεῖ εἶναι αὐτό τοῦτο ἐξετασθῆναι, τό πῶς καί εἰς ποίους ἀθλίους αἱ ἀρχαί νῦν νέμονται ὑφ´ ἡμῶν αὐτῶν, ἔπειτα δε τό εἰς ποίους ποτέ ἀγαθούς ἐνέμοντο ὑπό τῶν προγόνων ἡμῶν ἴνα οὕτως ἥκιστα ἀδικοῖντο ὑπό τῶν ἀρχόντων. Ἐκ ταύτης δε τῆς ἐξετάσεως γνωσόμεθα τί τό ἀρχικόν αἴτιον τῶν νῦν συμφορῶν ἡμῶν ἐστίν. Οὕτω τοίνυν ἐγώ ἄρχομαι ἐν ὀλίγοις τούς λόγους λέγων περί τούς νῦν ἄρχοντας ἡμῶν ὡς κάλλιστα δύναμαι. Ι. Περί τούς νῦν Πολιτικούς οἴκους.


Εὖ ἔγωγε οἶδα, ὦ φίλοι, ὅτι ἡνίκα οἱ Ἕλληνες, διά τοῦ facebook, διαλέξαιντο ἀλλήλοις περί τῶν νῦν συμφορῶν, μαινόμενοι ἐδίδασκον ἀλλήλους τί οἱ δοκεῖ τό αἴτιον εἶναι. Καί ποῖον, οἴεσθε, τό αἴτιον τῶν συμφορῶν ὁμολογεῖται ὑπό πάντων τούτων εἶναι; Βούλοιο ἄν προειπεῖν τέ καί μαντεύσασθαι; Τούς νῦν πολιτικούς οἴκους, ὦ φίλοι, οἱ δοκοῦσι εἶναι τό ἀρχικόν αἴτιον!! Τούς Μητσοτάκη, Παπανδρέου καί Καραμανλῆ πολιτικούς οἴκους, φίλτατοι!!! Οὖτοι γάρ οἱ οἶκοι, ἀεί οἱ αὐτοί, τῆς Ἑλλάδος κακῶς ἄρχουσιν κατ´ ἐναλλαγήν ἀπό τοῦ δευτέρου οἰκουμενικοῦ πολέμου ἄχρι καί τοῦ νῦν. Καί οὔπω δυνατόν ἦν αὐτοῖς καλῶς ὑπουργῆσαι τήν Ἑλλάδαν, μεγάλης ἀνικανότητος ἕνεκεν. Οὔπω οὖτοι ἐσκόπουν ἐκ ποίου τρόπου καλόν βίον ἐκπορίσαιεν τοῖς δεομένοις τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά τό ἐναντίον τούτου, ἐσκόπουν πῶς ἄν ἐξισώσαιεν τούς δοκοῦντας τί κατέχειν τοῖς πένησιν!!!! Οὔπω ἑαυτόν, φίλτατοι, οὖτοι οἱ γόνοι παρεῖχον τοῖς Ἕλλησι χρησίμους βοηθεῖν!!! 
Κατηγορουμένων δε τούτων τῶν πολιτικῶν ὅτι πολλάκις ἐπειρῶντο τά δημόσια κλέπτειν τε καί ἐφ´ ἁρπαγήν ἐτρέποντο καί ὅτι ἀεί ὑπέρ αὐτῶν μᾶλλον ἤ ὑπέρ πατρίδος ἐβουλεύοντο, πολλάς προφάσεις εὑρισκόντων, δίκας οὐκ ἤθελον δοῦναι πρός τούτοις, μή πειθουμένων τοῖς νόμοις!!!!!! Καί ὥσπερ τό ἔλαιον ὑπεράνω τοῦ ὕδατος ἀνέρχεται οὕτως καί οὖτοι ...τῷ νόμῳ ὑπεράνω τῶν νόμων ἵστανται!! Ἡνίκα δε ἡ πᾶσα πολιτική διά δικαιοσύνης τε καί σωφροσύνης οὐκ ἔλθοι μεγάλαι ἀδικίαι ἐπράττοντο ὑπό τῶν ἀρχόντων. Οὕτως ἡ Ἑλλάς βίᾳ εἰς ΔΝΤ ἤχθη ὑπό τῶν ἀθλίων τούτων ...πολιτικῶν γόνων ὥσπερ τοῦ Παπανδρέου, Καραμανλῆ καί Μητσοτάκη!!! 
Ὅ δέ πάντων ἀπορώτατον ὅτι τῶν Ἑλλήνων οἱ πλεῖστοι εἰώθασιν πλείω χάριν ἔχειν τούτοις, τοῖς ψευδομένοις πολιτικοῖς ἤ τοῖς ἀληθῶς συμβουλεύουσιν!!! Τούτου δέ ἕνεκεν φοβοῦμαι μή ποτέ οἶον τε εἶναι ἡμῖν ἐξελθεῖν τοῦ ΔΝΤ. Ὁ γάρ βίος τοῖς πλείστοις ἡμῶν ἀπό τῶν ΔΝΤ δανείων ἐστίν!!!! Καί ἐκ τούτων μόνον δῆλον τοῖς πᾶσιν, φίλτατοι, ὅτι οὖτοι οἱ γόνοι οὕκ ἄξιοι  εἰσιν πολιτεύεσθαι!!! Ἔστι δέ τοῦτα τά ἐμοί δοκοῦντα περί τῶν νῦν πολιτικῶν οἴκων!!!

  ΙΙ. Περί τόν Ἀλκμεωνιδῶν οἶκον.
Ἄρξομαι δε νῦν λέγων ἀπό τῶν ἀγαθῶν προγόνων ἡμῶν μάλιστα δέ ἀπό τοῦ ἀρχαίου πολιτικοῦ γένους τῶν Ἀλκμεωνιδῶν. Ἴθι τοίνυν ἐξετάσωμεν τά λαμπρά ἔργα αὐτῶν.
Οὖτος ὁ Ἑλληνικός οἶκος, φίλοι, οὐδέ ποτέ ἐπαύσατο ἀεί ὑπέρ Ἑλλάδος καλῶς τε καί θαυμασίως μαχόμενος εἴτε μετέχων τῆς ἀρχῆς εἴτε μή, εἴτε ἐν Ἀθήναις εἴτε ἐν ἐξορίᾳ ὤν!!!. Ἀρχόμενος δέ ἀπό τοῦ ἄρχοντος Ἀλκμέωνος πλέον τῶν ἐξακοσίων ἐτῶν, τήν Ἑλλάδαν μάλιστα εὖ ὑπουργοῦντες διετέλουν, ἄχρι μήν πρίν Σωκράτην πίνειν τό κώνειον, ἀρχομένου ἤδη τοῦ τετάρτου αἰῶνος. Ἀλκμέων δίς ἔγγονος τοῦ Νέστορος ἦν, ἄρχοντος τῆς Πύλου. Τό γένος τοῦτο, φίλτατοι, τῶν Ἀλκμεωνιδῶν μοι δοκεῖ τό λαμπρότατον πάντων τῶν γενῶν εἶναι κατά παντός τοῦ χρόνου. Καί μήν διά τοῦ λόγου τό ἀληθές βουλοίμην τοίνυν ἄν ὑπομνῆσαι ὑμῖν τῶν Ἀλκμεωνιδῶν τινάς καί ἐκ τούτου γνώσεσθε ὅτι οὐκ ἔστι ἄλλος πολιτικός οἶκος σπουδαιότερος τούτου. 

Ἀκούσατε, ἀκούσατε, ὦ φίλοι. Περικλῆς ὁ Ξανθίππου τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, Ἀλκιβιάδης ὁ Κλεινίου τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, Κλεισθένης τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, Μεγακλῆς τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, Ἀγαριστή ἡ Κλεισθένους τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, Δεινομάχη ἡ Μεγακλέους τῶν Ἀλκμεωνιδῶν, Περικλῆς νεώτερος ὁ Περικλέους τῶν Ἀλκμεωνιδῶν καί πλῆθος ἄλλων ἀγαθῶν Ἑλλήνων τοῦ θεϊκοῦ τούτου γένους !!!! 
Οἱ Ἀλκμεωνίδαι, φίλοι, πολλάκις αἴτιοι γεγόνασι μεγίστων ἀγαθῶν οὐ μόνον τοῖς Ἕλλησιν ἀλλά καί τῇ πάσῃ οἰκουμένῃ. Πειράσομαι τοίνυν ὑπομνῆσαι ὑμῖν τῶν ἔργων τινά αὐτῶν.
Ἀκούσατε δη. Ὁ ἐν Δελφοῖς Ἀπόλλωνος νεώς, πάντα τά ἐν ἀκροπόλει Ἀθηνῶν ἀριστουργήματα, ὁ ἐπικουρείου Ἀπόλλωνος νεώς, Ἀνδριάς τοῦ πανελληνίου Διός εἰς Ὀλυμπίαν, τεῖχος μέγα καί ἰσχυρόν περί ταῖς Ἀθήναις καί πάν ἄλλο ἄν τις ἄξιον λόγου ἔργον εἶποι, ὑπό τούτου τοῦ θεϊκοῦ γένους ἐγένετο. 
Πρός δε τούτοις τό πρῶτον δημοκρατία ηὕρηται ταῖς Ἀλκμεωνίδαις ἐν Ἀθήναις, καθάπερ νόμος, πολιτισμός, εὐγένεια, παιδεία, καί ἄλλα πλεῖστα ἕτερα. 
Ἐπί πλέον δε τούτων τήν φιλοσοφίαν οἶον τε ἦν ταῖς Ἀλκμεωνίδαις βελτίστην ποιῆσαι ὡσαύτως δε τό θέατρον, παιδείαν, λογοτεχνίαν καί τέχνας. Τήν Ἑλλάδα, φίλτατοι, οὖτος ὁ θεϊκός οἶκος κατέστησε ἰσχυροτάτη οἰκουμενική ἠγεμονίαν καί διδασκαλεῖον τεχνῶν, ἐπιστημῶν τε καί πολιτισμοῦ πάσης τῆς οἰκουμένης ἀπό τοῦ παλαιοῦ ἄχρι καί τοῦ νῦν. 
Καί ἀληθῶς ἔοικε, φίλτατοι, ὅτι οὐ γάρ οἶον τε ἐστίν οὐδενί εὑρεῖν ἕτερον γένος οὐδέ ἐγγύς τούτου τοῦ θεϊκοῦ γένους εἶναι!!!! 
Πειράσασθε οὖν νῦν, φίλοι, παραβαλεῖν τε καί ἐξετάσαι τούς νῦν ὄντας πολιτικούς οἴκους ἡμῶν τοῖς Ἀλκμεωνίδαις καί ἐκ τούτου αὐτίκα τε καί ραδίως γνώσεσθε ποῖον ὡς ἀληθῶς ἐστί καί τό ἀρχικόν αἴτιον τῶν συμφορῶν ἡμῶν!!!! 
Οἱ Ἀλκμεωνίδαι, φίλοι, ἄξιοι τῶν μεγίστων ἐπαίνων τε καί τιμῶν εἰσί καί χρή ἡμᾶς μεμνῆσθαι καί διδάσκειν τούς νέους τά ὑπ´ αὐτῶν πεπραγμένα. Πολλοί γάρ τῶν νέων ἴσως ἀπόγονοι τῶν Ἀλκμεωνιδῶν εἰσίν!!! Εὖ χάρις ταῖς Ἀλκμεωνίδαις καί μνήμη ἀμάραντος γένοιτο.

Χαίρετε.


Εὐμήχανος.      


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top