Πολλάκις, ὦ φίλοι, ἤ ἐναισίους λόγους ἀνέγνωκα γεγραμμένους τοῖς ξένοις λογογράφοις, τοῖς ἁπανταχοῦ γῆς πλήν Ἑλλάδος ἤ αὐτός ἐγώ παρών ἀκήκοα δημοσιολόγων λαμπρῶς διαλεγομένων περί τά Ἑλληνικά, ἀλλά καί εἰς facebook ἤ you tube τοιαῦτα ταῦτα πολλάκις ἑόρακα καί ἄλλοθι. Καί εἰς τάς ἐπισήμους ἐφημερίδας ἀνέγνων πολλάκις ἐπαίνους πολλούς γεγραμένους περί τήν δημοκρατίαν, φιλοσοφίαν, ἠθικήν, τέχνην καί τά λοιπά. 
Προσφάτως δε αὖ πάλιν ἀνέγνων λαμπρόν φιλοσοφημένον σχόλιον εἰς New York Times περί τήν ἀρχαίαν Ἑλλάδαν. Οἶμαι δε ὠφέλιμον ἄν είη ὑμῖν ἀναγνῶναι τοῦτο, τό γεγραμμένον τοῖς Ἀμερικανοῖς, καί ἐκ τούτου αὐτίκα ἄμεινον ἄν γνοῖτε οἵων ἀγαθῶν προγόνων γόνοι ἐσμέν!!! Πολλά γάρ ἦν τά Ἑλλήνων πρόσφορα τοῖς ἀνθρώποις, μάλιστα δε τοῖς Εὐρωπαίοις!!! 
Ἀκούσατε δή!!! 

New York Times(1975):

""....Εὐθύς ἀπό παλαιτάτου ἐπί χιλιάδας ἐνιαυτούς πρό τῆς Ἑλλήνων παιδείας, ὁ τῶν Περσῶν, Ἀσσυρίων καί Βαβυλωνίων λαός, τόν ἄνθρωπον ἐνόμιζον ἀπεχθές τί ζῷον εἶναι ἄξιον ἀεί ἕρποντα θεοῖς τε καί τυράννοις!! Ἕλληνες δε πρῶτοι πάντων ἀπό τοῦ ἕρπειν ἐς ὀρθόν ἱστᾶναι τόν ἄνθρωπον ἐποίησαν!!! 
...εἰ καί πᾶσα οἰκουμένη πίμπλαται θαυμάτων λαμπρῶν, ἔφη Σοφοκλῆς, οὐδέν τούτων θαυμασιώτερον ἀνθρώπου. Τοῦ δε ἀνθρώπου πεισθέντος τοῖς Ἕλλησιν, Περικλῆς ἔφη, εἰκός τε καί δίκαιον εἶναι ἑαυτοῦ ἄρχειν τε καί κρατεῖν, ὑπό τῶν Ἑλλήνων εὖ νόμοι ἐτέθησαν φυλάττειν τόν ἄνθρωπον ὅπως μή αὖ τήν ἐλευθερίαν αὐτοῦ οἶον τε γένηται ἀπολέσαι, λεγόντων τοῖς ἀνθρώποις τόν νόμον εἶναι πάντων βασιλέα!!!  
...οἱ Ἕλληνες ἐπέρρωσαν τόν ἄνθρωπον ἐξελέγξειν ἅπαντα ἅ ἡ φύσις βούλεται ἐς τό ἀληθές, κηρύσσοντες μετά τοῦ θείου Σωκράτους "ὁ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτός ἀνθρώπῳ"!!! 
..ἔτι δε οἱ Ἕλληνες σφόδρα ἐβούλοντο τελειώτατα τά πάντα πεποιημένα εἶναι, μηδεμίαν ἔλλειψιν ἔχοντα, καί οὕτω τήν ὡραιότηταν δεδώκασιν ἡμῖν, τήν ἀπό τοῦ Παρθενῶνος ἀρχομένην, τῶν ἀνδριάντων, τοῦ Αἰσχύλου, τοῦ Εὐριπίδου, τοῦ Σοφοκλέους, τῶν τε Ησιόδου καί Ὁμήρου ἐπῶν, ἄχρι τῶν ἐν οἴκοις ἐζωγραφημένων ἀγγείων. Εἰ μή εἴχομεν τούς Ἕλληνας ἴσως ἄν πώποτε οἶον τε ἦν ἡμῖν λογίζεσθαι τό αὐτοδιοίκητον τι πράγμα ἐστίν!!!!
...ὰλλά περισσότερον πάντων τῶν ἄλλων, ὥσπερ τῆς γλώττης, τῶν νόμων, τοῦ λογικοῦ, τοῦ ἀληθοῦς ἀλλά καί τῆς ὡραιότητος, τοῦτο ὀφείλομεν αὐτοῖς, τό ἀντιληπτόν ἐστίν ἡμῖν τῆς ἀνθρωπείας εὐπρεπείας!! 
...Τῶν Ἑλλήνων δέ εὖ ἐμάθομεν φιλοδοξεῖν ἐς τούς ἀνθρώπους, πέρας δε λογισμῶν οὔκ ἔχοντες καί, ὡς Ἀριστοτέλης ἔφη, ὡς μάλιστα ἀθάνατοι ὄντες!!! ""
Οὐ πώποτε ἐξ´ ὧν οἶδα ἔγωγε, τοιοῦτος τις ἐναίσιος λόγος γέγραπται τοῖς Ἑλλήνων λογογράφοις ὑπέρ τῶν ἡμετέρων προγόνων!!! Οὐδέ ἐγγύς τούτου!! Πρός δε τούτοις, τῶν Ἑλλήνων πολλοί τούς ἀρχαίους Ἕλληνας, οὔκ αἰσχυνόμενοι, ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ψευδῶς συκοφαντοῦσι καί δή τήν γυναικείαν ἀρετήν τε καί φύσιν!!!  Αἰδώς!!! 
Χρή τοίνυν ἡμᾶς αὖ τῶν ἀρχαίων ἀρετῶν μεμνῆσθαι, παράδειγμα ποιοντας αὐτάς τοῖς νέοις, ὥστε τήν Ἑλλάδαν αὖ ἔνδοξον καταστῆσαι τό λοιπόν!! Οὔκ ἔστιν ἄλλη ὁδός σωτηρίας!!!

Χαίρετε

Εὐμήχανος0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top