Τί δήτα τοσούτου κακοῦ αὖ πάλιν ἔπραξαν ἐν τῷ Μάντσεστερ μαινόμενοι Μουσουλμάνοι τόν Ἀλλάχ ἀνακαλούντες; Καί τῷ ὄντι οὖτοι οὐδέπω παυόμενοι οὐδέ αἰδούμενοι, χρώμενοι βόμβαις ἀποκτείνουσιν Χριστιανούς συντόνως κατά πᾶσαν τήν Εὐρώπην. Τότε μέν ἐν τῇ Μαδρίτῃ, νυνι δε ἐν τῷ Μάντσεστερ, τάχα δε εὖ οἶδα ὅτι καί ἀπανταχοῦ τῆς Εὐρώπης!!! Καί ὡς ἀληθῶς τί ἐστιν τό εὖ πράττειν, δῆλον τοῖς πᾶσιν, ὅτι οὐ πω ἔχουσιν εἰπεῖν οὖτοι, οἱ μαινόμενοι Μουσουλμάνοι. Καί οὔκ ἐστι ἐλπίς τις ἐφ ἧς οἷον τε ἐστίν ἡμᾶς ὀχεῖσθαι ἴνα  ἔχωμεν βίον βέβαιον ἄνευ φόβου. Ἐγώ γάρ οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἤ εἰ τί ποτέ μέγα Εὐρωπαῖοι ἠδικήκασι Μουσουλμάνους ἤ δεινή λοιδορία τις ποτέ ἐγένετο αὐτοῖς!!! Διά τό θρήσκευμα, οἶμαι, οὖτοι ποιοῦσι ταῦτα καί οὔκ ἐστι οὐδείς ὅστις δύναιτο ἄν πεῖσαι αὐτούς ὥστε μή ἔτι δρᾶν ἀνόσια ἔργα. 
Νῦν αὖ, μέγα ἀτόπημα ἐπραξεν τῶν μουσουλμάνων τις, ὅς ἀφικόμενος ἐν πλήθοντι νέων σταδίῳ εἰς Μάντσεστερ καί ζωσάμενος πυρομαχικοῖς τήν ἑαυτοῦ κοιλίαν περί, εἰς μέσον ἐξερρήξατο ἑαυτόν τῶν νέων διαφθείρας πλέον τῶν εἴκοσι τε καί τρώσας ἀμφί τούς πεντήκοντα!!!
Πλεῖστοι δε τῶν Εὐρωπαίων δεδοίκασι μή τάχα τά ἔσχατα τῶν κακῶν πάθωσιν καί αὐτοί ὑπό τῶν Μουσουλμάνων. Τίς γάρ αὐτούς κωλύσει μή ποτέ βαδίζειν ὅποι ἄν βούλωνται; Τοῦτο ἔοικε σημαίνοντι ὅτι Μουσουλμάνοι τῆς Εὐρώπης κρατοῦσιν!!! 
Χρή ἡμᾶς, φίλοι, ταῦτα εἰδέναι τε εὖ καί εὐλαβεῖσθαι μή καί ἡμεῖς ὑπό τῶν Μουσουλμάνων δεινά πάθωμεν ὥσπερ καί ἄλλοι τῶν Εὐρωπαίων!!! 
Ἄρτι δε νῦν ἐπυνθανόμην τοῦ Παπαδήμου. Ἐπιστολήν-βόμβα ἐπέστειλαν αὐτῷ ἄγνωτοι τινές ὡς διαφθεροῦντες αὐτόν!!!! Ἐν ᾧ δε Παπαδῆμος ὀχούμενος ἐτύγχανε ὤν, τήν ἐπιστολήν ἔλυσεν ὡς ἀναγνωσόμενος αὐτήν. Αὐτίκα ἡ ἐπιστολή-βόμβα ἐξερράγη τρώσασα δεινῶς φόνον τόν Παπαδῆμο εἰς τήν γαστέραν!!!! Τύχης δε ἀγαθῆς τινός οὖτος οὐκ ἀπεβίωσεν!!! Οἵου δεινοῦ τε καί ἀδίκου κόσμου μετέχομεν!!!! Πλεῖστοι ἡμῶν τετρωμένοι τήν ψυχήν βιοῦμεν τῆς βαρβαρότητος !!! 

Αἰδώς 

Εὐμήχανος 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top