Οὐ γάρ οἷον τ´ἐστίν πείθειν ἐμαυτόν μή ὀργίζεσθαι ἐπί τούτῳ τῷ διοικητῇ!!! Ἄκουσον, ἄκουσον!!! Παράδοξον μέν ἀλλά ἀληθές τε καί σύνηθες ἐν Ἑλλάδι!!! Ὁ ἐπί τῆς διοικήσεως τοῦ εἰς Κολωνόν νομοφυλακείου (ἀστυνομικόν τμῆμα) λάθρᾳ τῶν ἄλλων νομοφυλάκων καί παρά τόν νόμον, ἐχρηματίζετο τινά, κύριον χώρου σταθμεύσεως ὀχημάτων ὄντα!!! Οὖτος ὁ διοικητής, διοικούμενος καί πολλάς ἄλλας ἀδίκους πλεονεξίας, ἐπ´ αὐτοφώρῳ ληφθείς εἰς δεσμωτήριον ἀπείργετο ὡς δικασόμενος!! 
Χρή τούς νομοφύλακας πείθεσθαι καί διδάσκεσθαι λόγῳ ὅτι τό ἑαυτῶν ἔργον ἐστί τούς πολίτας φυλάττειν μᾶλλον ἤ ἀδικεῖν!! Οὐδενί ἄν ὰρέσκοι κράτος ἄνευ δικαίων νομοφυλάκων. Λέγεται δε τήν διαφοράν τοῦ ἀδίκου πρός δίκαιον τήν πρώτην ἐκ τῆς παιδείας γενέσθαι. Πῶς ἆραγε ἀμείνων ἄν τις διοικεῖ τούς ἀνθρώπους εἰ μή ἄρα παιδείας μετέχει; Τίς ἐστί ἡ ἡμῶν χώρα, φίλοι; Τίνος δημοκρατίας μετέχομεν; 

Εὐμήχανος0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top