Ἀπάνθρωπον ἔθος!!! 

Ἀπό τοῦ αὐχένος κρεμάμενος εἰς δένδρον, νεκρός ηὑρέθη ὁ ταῦρος, ὅτι πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ἐν ᾧ ἐτύγχανε ανταγωνιζόμενος ὁ ταῦρος ταυρομάχῳ τινί, κρατήσας τοῦ ταυρομάχου ἀπέκτεινε αὐτόν ἐν σταδίῳ πλήθοντι θεατῶν εἰς Ἰσπανίαν!!!!
Ἔθος ἐστίν ἐν Ἰσπανίᾳ ἀπό τοῦ παλαιοῦ ἔτι καί νῦν κτείνειν ταύρους ἐν σταδίῳ δίκην ἀγῶνος πρός ἡδονήν τῶν θεωμένων!!!. Εἰσί δε τῶν Ἰσπανῶν πολλοί ζητοῦντες τό κακόν τοῦτο θεᾶσθαι!!!! Χρή τῶν ἀρχόντων τινά ποιεῖσθαι τό τέλος τοῦ ἀπανθρώπου τούτου ἔθους, τοῦ κτείνειν τούς ταύρους ἄνευ ἅμα αἰτίας τινός τε καί οὐδενός οἴκτου, ὅτι τοῦτο τό κακόν ποιοῦσι οἱ Ἰσπανοί πρός οὐδέν ἄλλο ἀποβλέποντες εἰ μη μόνον πρός το δολίως πλουτεῖν!!!

Αἰδώς Ἰσπανοί!!! 

Εὐμήχανος


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top