Ἀπροσδόκητον τι δεινόν νέον!!!!! 

Πυρκαϊᾶς γενομένης ἐξαίφνης τῆς πρωΐας ἐν τινί συνδέδρῳ κώμῃ εἰς Πορτογαλίαν, πλέον τῶν ἐξήκοντα ανθρώπων ζῶντες κατεκάησαν ὁμοῦ ταῖς οἰκίαις τε καί ὀχήμασιν αὐτῶν!!! 
Ἡ πυρκαΐα ἔτι καί νῦν προσερχομένη μετά γοργότητος τυγχάνει οὖσα καί πρός τάς ἄλλας πέριξ αὐτῆς κώμας!!!! 
Πένθος πολύ ἐστί κατά τήν Πορτογαλίαν τῆς πυρκαϊᾶς ένεκεν, τῆς μεγίστης πασῶν τῶν προγεγενημένων πυρκαϊῶν , φίλοι Ἕλληνες, καί τῷ πρωθυπουργῷ ἄρτι εἴρηται ὅτι πένθος τριῶν ἡμερῶν ἐτέθη κατά πᾶσαν τήν χώραν τῆς Πορτογαλίας!!! 

Κούφα χθών ἐπάνωθεν πέσοι τοῖς νεκροῖς!!!

Συλλυποῦμαι τοῖς οἰκείοις τῶν νεκρῶν!!!  

Λυπηρόν!!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top