Μέγα Θερινόν καῦμα!!!! Σύν νόῳ τοῦ οἴκου ἐξίητε !!!! 

Ἀρχή θέρους ἡ προτεραία Τετάρτη ἦν (21/6/17), φίλτατοι, καί αὐτίκα ἀπό τῆς Τετάρτης θερμόν θερινόν καῦμα κατά πᾶσαν τήν Εὐρώπην ἀκμάζει!!! Ὡς δε μετεωρολόγοις εἴρηται ἔτι δεινότερον τό καῦμα ἔσεσθαι ἀνά πᾶσαν ἡμέραν ποιοῦν οὕτως ἔτι χαλεπώτερον τόν βίον, τόν καθ´ ἡμέραν τῶν Εὐρωπαίων!!! Οὕτως τῶν Εὐρωπαίων πολλοί, ἄπειροι ὄντες τοῦ προσέχειν τόν νοῦν τῷ καύματι, ἐπίκαυτοι ἡλίῳ εἰς θεραπευτήρια ἀφικνοῦνται πρός θεραπείαν!!! Ἀναγκαῖον δε δοκεῖ μοι εἶναι τούς Εὐρωπαίους ἐκδιδαχθῆναι ὡς πρέπει ἑαυτούς ἀλέασθαι τοῦ καύματος, παράδειγμα ποιούμενοι τούς Ἕλληνας. 
Π.χ Ἀναγκαῖον αὐτοῖς ἐστίν:
- μένειν οἴκοι ἕως ἄν τό καῦμα κοπάση,
- μήποτε ἐσθίειν κατά τήν μεσημβρίαν ἐν ᾗ τό καῦμα ἀκμάζει, 
- ἄγειν ἑαυτούς πολλάκις τῆς ἡμέρας ἐπί ποτόν!!! 
Ἔτι δε δεῖ μήποτε μένειν ὑπό τόν ἥλιον γυμνάς τάς χεῖρας εἰς ὤμους ἔχοντες ἤ ἀνυποδήτους καί γυμνούς τούς πόδας ἤ τήν κεφαλήν μή ἐσκεπασμένη!!! 
Ἀκούσατε δε εἰς οἷον βαθμόν θερμότητος τῆς Κελσίου κλίμακος, τῶν Εὐρωπαϊκῶν πόλεων τινές ἤκοντο: Μαδρίτη: 39 βαθμίδας, Λονδῖνον: 34 βαθμίδας, Παρισι: 38 βαθμίδας, Ἀθῆναι: 35 βαθμίδας!!!
Ὁμολογεῖται δε τοῖς εὖ φρονοῦσιν ὅτι τό παρεστώς καῦμα κατά τήν Εὐρώπην μεῖζον ἐστί πάντων τῶν προγεγενημένων ἀπό τοῦ 1880 καί ἐντεῦθεν!!!! 

Τοῦ παρεστῶτος θέρους, φίλτατοι, θερινός καύσων γενήσεται μετά πολλοῦ ἀνέμου καύσωνος καί κατά πᾶσαν τήν Ἑλλάδαν!! Πλέον τῶν τεσαράκοντα βαθμίδων τῆς Κελσίου κλίμακος γενήσεται τό καῦμα κατά τήν Ἀττικήν ἐντός τῆς ἐβδομάδος, τῇ τηλεοράσει εἴρηται!!!! Πλεῖστοι δε τῶν Ἀθηναίων ἐκλείπουσιν τήν πόλιν ἐς τήν παρά Ἀττικῄ θάλασσαν ὡς νηξόμενοι ὥσπερ τοῦ Σουνίου, Μαραθῶνος, Εὔβοιας κ.λπ. 
Οὐ τούς γηραιούς χρή μόνον οἴκοι μένειν ἐν δρόσῳ ἀλλά καί τούς κάμνοντας καί τούς παῖδας καί μή ἐξιέναι τοῦ οἴκου ἄνευ αἰτίας τινός ὅτι ἡ ἡλιοβολία δυνατή ἐστί κατά τήν μεσημβρίαν καί μέγας κίνδυνος ἐστί τρωθῆναι ὑπό τοῦ ἡλίου!!! 
Σύν νόῳ τοῦ οἴκου ἐξίητε !!!! 

Εὐμήχανος.   

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top