Ἀποσαρώματα: Μεγάλη καί περιφανής ἀναισχυντία!!!! 

Πλῆθος νέων πημάτων εὑρίσκει ἡμᾶς καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ, φίλτατοι!! Οἴης ἀσύμβατης χώρας μετέχομεν; Πρέπει ἡμῖν ἤ οὐ; Πήματα ἐπί πήμασι, ὡς καί ὁ Σοφοκλῆς ἔλεγεν!!! Καί τί ἐστί τό νέον δεινόν κακόν; Τά ἀποσαρώματα!!! Ναί, φίλτατοι, τά ἀποσαρώματα, ὀρθῶς ἠκούσατε, τά λεγόμενα νῦν "σκουπίδια"!!! Τίνι ἄν ἀρέσκοι πόλις πλήθουσα ἀποσαρωμάτων; Οὐδενί ἀρέσκοι ἄν!! 
Εἰσί δε οὗτοι τίνες οἵ πρόφασιν εὑρόντες οὐκ ἀπορρίπτουσιν ὀχήμασιν τά ἀποσαρώματα ἐκ τῶν κάδων εἰς τήν καλουμένην χωματερήν; 
Κείμενα ἐπί χρόνον ἐπί τῶν ὀδῶν πέριξ τῶν πληρουμένων κάδων, ὥσπερ λοφίσκοι προβάλλουσιν ἀπανταχοῦ τῶν Ἀθηνῶν ὄζοντα κακῶς. Εἰς τοσοῦτον δε δυσοσμίας ἤκουσιν ὥστε προσωπίδαις δεῖ ἡμᾶς χρῆσθαι διαβαίνοντες τάς ὀδούς!!! 
Καί ὡς ἀληθῶς δεινόν τε καί μέγας κίνδυνος γίγνηται μή τούς ἀνθρώπους εἰς νόσον τινά ἐμπεσεῖν τῶν ἀποσαρωμάτων τούτων ἕνεκεν!! 
Αἰδώς!!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top