Δεινόν ἄγγελμα θανάτου, φίλοι, ἄγαν ἐλύπησε τήν Κρητικήν χθόνα καί δη τήν Σητείαν!!!
Ὀλίγον πρόσθεν τῆς προτεραίας μεσημβρίας νεκρός, κατακείμενος ἐπί χθονί ἐγγύς τοῦ ἑοῦ ὀχήματος, ηὑρέθη ὁ ἰατρός Χριστόδουλος Καλαντζάκης ἐν Σητείας τινί τόπῳ, φονευθείς ὑπό ἐνόπλου τινός, ἔτη γεγονώς δύο καί ἐξήκοντα. Εἴρηται δε τοῖς εὖ εἰδόσι ὡς ὁ δράσας Βούλγαρος τις ἐστί, συλληφθείς ἤδη ὡς δικασόμενος!!!
Ἐλλοχῶν οὖν ὁ Βούλγαρος τόν ἰατρόν, τριάκις ἔβαλε καιρίως πυροβόλῳ ὅπλῳ, ὀνόματι νῦν καραμπίνα, ἀποκτείνας οὕτω τόν ἰατρόν ἀκαριαίως!!! Ὁ Καλαντζάκης, μάλα ἐπιτήδειος ἰατρός ἦν περί τήν καρδίας χειρουργίαν!!!
Ἀκούω δε τινῶν ὡς ὁ Βούλγαρος σφόδρα ἐρωτικῶς εἶχε τῆς ἐκ Βουλγαρίας γυναικός τοῦ ἰατροῦ, ἑπτά καί τριάκοντα ἔτη γεγονυίας καί ὡς ὁ φόνος ἐρωτικός ἦν!!! Οὐκ ἔχω εἰπεῖν περί τούτου!!
Λυπηρόν!!!.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top