Ποῖ κόρακος κακοῦ φερόμεθα, ὦ ἄνθρωποι; Πῶς τε καί εἰς τίνα ὄλεθρον; Ἔτι ἅπαξ και τῆς σήμερον πανταχοῦ χθονός νέκυοι, τετρωμένοι, τρομώδεις ἄνθρωποι!!! Ἀνθρωποκτόνοι μαινόμενοι φονεύουσιν κατά τό ἑαυτοῖς δοκοῦν ἁπανταχοῦ γῆς!!! Ἐν Γαλλίας τόπῳ τῶν γυναικῶν δύο μαχαίρᾳ ἐφονεύθησαν ὑπό μαινομένου τινός, μετόχου τοῦ ISIS!!! Ἐν Ἰσπανίας τόπῳ, ὀνόματι Καταλωνία, πολλοί τινές (900) τῶν ἐνοικούντων ἐτρώθησαν ὑπό τῶν νομοφυλάκων!!! Ἐν Ἀμερικῆς τόπῳ ὀνόματι Las Vegas ἅμα ἐξήκοντα ἀπέθανον ὅπλῳ πυροβόλῳ τε, καί ὑπέρ διακοσίους ἐτρώθησαν ὑπό μαινομένου τινός!!!! Ἐν Μιανμάρ τόπῳ χωρίον ἐνοικούμενον ὠλέσθη τό παράπαν ὑπό τινῶν μαινομένων!!!! Φοβερός δε ἐστί καί ὁ ἐν Ἀθήναις τόπος περιπατεῖν μάλιστα δε τῆς νυκτός!!! Ὁ μέν τις κλέπτει, ὁ δε τίς φονεύει, ἕτερος δε τις ὑβρίζει καί ὅτι ἕτερον ἄλλο κακόν ἄν τις βούληται!!!
Ποῖ ὀλέθρου φερόμεθα;


Θεός τις πρόφρων ἀρήξαι ἡμῖν, τοῖς ἀνθρώποις!!!

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top