Ἔστι τεκμήρια πολλὰ, ὦ φίλοι, τῆς τὲχνης τε καὶ ἐπινοίας τῶν ἡμῶν προγόνων. Ὡς ὁρᾶτε καὶ ὄργανον ἦν αὐτοῖς δι' οὗ τὸ τῆς ὁδοῦ μῆκος ἤ τὸ τοῦ πλοῦ, σταδίοισι ἐμετρεῖτο καλούμενον ὁδόμετρον. Τέχνῃ δὲ καὶ ἐπιστήμῃ πεποιημένον ἦν ἐφ' ἁμάξης κινουμένης φερόμενον ἐπὶ τῶν ὁδῶν πρὸς τοῦτο. Κοχλίαις δὲ καὶ τροχοῖς ὀδοντωτοῖς χρὼμενον ἀκριβῶς τὸ μῆκος οἷον τ' ἦν μετρεῖν. Λέγεται δ' ὡς ὁ Ἀρχιμήδης ἦν ὁ συνθεῖς τὸδε τὸ ὁδόμετρον.

Ἔξεστι δ' ὑμῖν ἰδεῖν τὸδε τὸ ἐν εἰκόνι δρομόμετρον ἐν τῷ Κοτσανᾶ μουσείῳ.


Χαίρετε τῆς ἡμέρας.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top