Έλον Μάσκ:

"Εὖ χρὴ τοῦτο ἡμᾶς εἰδέναι ὅτι βουλόμενος ἔργῳ κοὐ λόγῳ τεκμαίρεσθαι εἰ κορωνοϊὸς με ἔχει, τετράκις ἀφ' ἑαυτοῦ πρὸς ἐξέτασιν ἐτραπόμην τῆς αὐτῆς ἡμέρας, εἰς ταὐτὸ νοσηλευτήριον. Καὶ τὶ οἴεσθε ἀποδέδεικται; Κατὰ δύο ἐκ τῶν τεσσάρων, κορωνοϊῷ νοσῶν εἰμι, κατὰ δὲ τὰς ἑτέρας δὺο ἐξετάσεις, πλήρως ὑγιαίνων εἰμὶ. Ἐξ ὧν ἔγωγε ἀκούω ἕτερα τοιαῦτα πολλὰ γίγνεται. Πῶς τοῦτο δυνατὸν ἐστιν;"


Κἀγὼ γε ἀπορῶ... 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top