Θεάσασθε, ὦ φίλοι, τὴν εὐμορφίαν τοῦ ἀγγείου τοῦδε, τὸ μὲγα αὐτοῦ κάλλος. Τῷ 520, ἐπὶ Πεισιστράτου, πεποιημένον, ἀπεικονίζον κεφαλὴν Ἑλληνίδος τῇ κεφαλῇ Αἰθίοπος ἡνωμένην. Θεάσασθε καὶ τὴν ἐπιγραφὴν "καλος" ἥν ἔθος ἦν ἐπὶ τῶν ἀγγείων γράφειν ἐν τῷ τότε, ἀπὸ τοῦ 550 ἄχρι τοῦ 450, ἵνα δῆλον τὸ κάλλος τῶν ἀγγείων τοῖς θεωμένοις αὐτὸ ποιήσωσιν.

Ὦ Ἕλληνες πόσο, ὡς ἀληθῶς, ἐν ταῖς τέχναις σπουδαῖοι ἦτε; Ἔτι καὶ νῦν ἀνυπέρβλητοι!! Ἐκπεπληγμένοι γὰρ τὰ ὑμῶν ἀριστουργήματα θεωροῦμεν..
Ἐν τῷ Λοῦβρο τὰ νῦν εἰς ἐπὶδειξιν κεῖται..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top